Elektronische tolheffing Liber-t met Bip&Go

Alle inlichtingen over de algemene verkoopsvoorwaarden van een abonnement voor elektronische tolheffing met Bip&Go.

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de elektronische tolheffing voor lichte voertuigen, van Liber-t en verwante bedrijven
01 september 2023

Inleiding

Algemene elektronische tolheffing biedt bestuurders van lichte voertuigen de mogelijkheid om d.m.v. een t-badge rijstroken te gebruiken met automatische tolpoorten van verschillende uitbaters van de autosnelwegen, uitbatingen van tolwegen of parkings te gebruiken die zijn aangesloten bij de groep; ze krijgen dan eenvoudigweg één enkele factuur met de onkosten.

I. Uitgevende instelling

Het elektronisch pasje wordt uitgegeven door sanef of sapn met een kapitaal van 53 090 461,67 euro / 14 000 000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer B 632 050 019 / B 632 054 029, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Le Crossing, 30, boulevard Gallieni, 92130 Issy les Moulineaux, hierna genoemd "Uitgevende instelling" , handelend voor zijn rekening, maar ook uit hoofde van gemeenschappelijke wederzijdse subvolmachten, voor rekening van de uitbaters van autosnelwegen, tolheffingsdiensten en parkinguitbaters die het pasje als betaalmiddel accepteren voor de betaling van de kosten voor het gebruik van de hiervoor genoemde diensten.

II. Onderwerp van het contract

Dit contract heeft als onderwerp het leveren van pasjes voor elektronische tolheffing, die geaccepteerd worden op het netwerk van autosnelwegen in Frankrijk met concessies voor tolheffing (behalve de tunnels van de Mont-Blanc en Fréjus) en, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere voorwaarden, voor parkings die voorzien zijn van het pictogram "t ", voor betaling van de kosten die verschuldigd zijn voor het gebruik van de hierboven vermelde diensten.

De houder kan op eenvoudig verzoek beschikken over één of meerdere extra pasjes voor elektronische tolheffing, onder de voorwaarden die beschreven worden in de prijstabel in de bijlage.

III. Houder van het contract

De houder van dit contract is een natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de uitgevende instelling één of meerdere t-badges (pasjes voor elektronische tolheffing) levert.

IV. Ondertekening van het contract – Garantie

IV.1 Abonnement

De ondertekening van het contract en de levering van elektronische pasjes zijn onderworpen aan een betaalbaarstelling en automatische afschrijving op een bankrekening geopend bij een bank die gevestigd is in een van landen die deel uitmaken van de SEPA-zone (Single Euro Payments Area) (1)

Iedereen die het betreffende contract wil ondertekenen, moet de uitgevende instelling volgende documenten voorleggen:

 • voor natuurlijke personen, een identiteitsbewijs en/of bewijs van vestiging, voor rechtspersonen een uittreksel uit het handelsregister of gelijkwaardig, en een machtiging dat de betreffende persoon gerechtigd is om te ondertekenen uit naam van de betreffende rechtspersoon,
 • een ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier,
 • een ingevulde, gedateerde en ondertekende opdracht voor SEPA mandaat; mandaat vervalt na 36 maanden zonder automatische afschrijving,
 • de gegevens van de bank-, post- of spaarrekening in IBAN-formaat (Issuer Bank Number Identification).
 • volgens de betalingsvoorwaarden die de uitgevende instelling accepteert, is het mogelijk dat er bijkomende garanties worden gevraagd aan de houder van het contract.

Door het ondertekenen van de abonnementsaanvraag verklaart de aanvrager dat hij de algemene voorwaarden en de tarieven voor elektronische tolheffing bij de bedrijven in de bijlage aanvaardt.

De uitgevende instelling is vrij om een abonnementsaanvraag om een gegronde reden te weigeren, zoals opzegging van een voorgaand contract door één van de uitgevende instellingen voor fraude of wanbetaling.

IV.2 Betalingsgarantie

Een betalingsgarantie kan worden gevraagd bij het afsluiten van het contract of tijdens de uitvoering van het contract.

Deze is geldig voor de volledige contractperiode en dient om de betaling te kunnen garanderen van alle aan de uitgevende instelling verschuldigde kosten uit hoofde van dit contract, inclusief, in voorkomende gevallen, de kosten voor het niet in goede staat terugbezorgen van de t-badge.

De betalingsgarantie bestaat uit een bankgarantie of elk gelijkwaardig ander middel dat aanvaard wordt door de uitgevende instelling. Als de betalingsgarantie wordt gevormd door een bankgarantie per t-badge, dan is hierop geen rente ten gunste van de houder van toepassing (zie prijstabel in de bijlage).

De uitgevende instelling kan vragen om het bedrag van de betalingsgarantie te verhogen bij het eerste betalingsincident of, voor handelaars, in het geval van insolvabiliteitsrisico. Het maximale bedrag van de garantie die de uitgevende instelling kan vragen, is beperkt tot drie keer de hoogste maandelijkse omzet, all-in, die de houder gerealiseerd heeft gedurende de afgelopen twaalf maanden voor diensten vermeld in artikel II.

Aan het einde van het contract, zal het bedrag van de betalingsgarantie vrijkomen binnen een termijn van 60 dagen (onder voorbehoud van gunstigere voorwaarden van de uitgevende instelling) na de afschrijving van het laatst gefactureerde traject en na betaling van de verschuldigde bedragen door de houder van deze overeenkomst, in voorkomend geval, inclusief de kosten voor het niet terugbezorgen in goede staat van de t-badge. Anders kan de terugbetaling van de betalingsgarantie worden ingehouden.

V. Duur van het contract – Inwerkingtreding

Het abonnement wordt voor onbepaalde duur afgesloten en treedt in werking na ontvangst van de eerste t-badge door de houder, onder voorbehoud van de bijzondere voorwaarden van de uitgevende instelling.

VI. Gebruik van de t-badge

VI.1 Voorwaarden van toepassing op elk gebruik

A - Algemeen

De houder van de t-badge moet de reglementen en richtlijnen volgen van de politie en de uitbaters van de autosnelwegen, tolpoorten en parkings.

De houder is verantwoordelijk voor het gebruik van de afgegeven t-badge en verbindt zich om alle gebruiksinstructies na te volgen waarover hij wordt geïnformeerd, waaronder:

 • niet meer dan één actieve t-badge in zijn voertuig te plaatsen (een t-badge wordt actief wanneer hij niet meer in de beschermhoes zit die bijgeleverd werd);
 • de actieve t-badge op een correcte manier op de voorruit plaatsen volgens de instructies van de handleiding die werd bijgeleverd door de uitgevende instelling.

Niet navolgen van deze voorschriften kan leiden tot fouten en verkeerde facturatie aan de houder.

Door de effectieve aanwezigheid van een geldige, actieve en juist geplaatste t-badge in het voertuig van de houder kan deze profiteren van de voordelen van het Liber-t-contract. Als deze voorwaarden vervuld zijn, heeft de Liber-t transactie voorrang en sluit deze alle andere manieren van betaling van het verschuldigde bedrag uit, zelfs gedeeltelijk. Als de houder het verschuldigde bedrag wil betalen buiten het contract met Liber-t dan kan hij de t-badge op non-actief zetten.

De t-badge is niet gebonden aan het voertuig en de houder kan hem in verschillende voertuigen gebruiken. Echter, hij mag in geen geval gebruikt worden op hetzelfde moment voor meerdere voertuigen die opeenvolgend hetzelfde traject volgen via dezelfde of verschillende rijstroken.

B – Vervanging, intrekking van de t-badge

De t-badge blijft eigendom van de uitgevende instelling en zij kan het initiatief nemen om die eventueel in te trekken en/of te vervangen bij het beëindigen van het contract door de uitgevende instelling, in geval van fraude, wijziging of vervalsing van de t-badge of wanneer hij niet meer compatibel is met aanpassingen aan het automatische tolpoorten systeem.

In geval van technische storingen van de t-badge of om eender welk incident i.v.m. gewoon gebruik te voorkomen zal de uitgevende instelling gratis en zo snel mogelijk de t-badge vervangen tegen inlevering van de oude. Indien na controle blijkt dat de storing aan de houder te wijten is, zal de uitgevende instelling hem de kosten van de beschadigde t-badge factureren (zie bijlage tarieven).

Bij gebrek aan een geldige en actieve t-badge zal een andere manier van betaling worden gevraagd.

Een ongeldige t-badge kan door het personeel van de uitgevende instelling en door een bedrijf genoemd in artikel II worden ingetrokken.

De verhuur of verkoop van de t-badge door de houder is verboden op straffe van onmiddellijke beëindiging van het contract.

VI.2 Voorwaarden van toepassing op het gebruik van t-badges voor autosnelwegen en tolpoorten

a. Bepaling van voertuigcategorieën

De houder kan op het autosnelwegennetwerk en bij tolpoorten met de t-badge tolgeld betalen voor voertuigen in de categorieën 1 *, 2 **, 5 *** en voertuigen die buiten de tolheffingscategorie 1**** vallen.

*categorie 1: voertuigen inclusief aanhangwagen met een hoogte tot en met 2 meter en een maximum totaal toegestaan gewicht (M.T.M.) minder of gelijk aan 3,5 ton.

** categorie 2: voertuigen inclusief aanhangwagen met een hoogte van 2 tot en met 3 meter en een maximum totaal toegestaan gewicht (M.T.M.) van maximaal 3,5 ton.

*** categorie 5: motoren, motoren met zijspan en trikes.

**** andere voertuigen die vallen onder categorie 1: voertuigen van categorie 2 aangepast voor personen met een handicap (op vertoon van de grijze kaart met de vermelding “handicap”;; bij de tolpoort).

b. Richtlijnen voor de houder bij de tolpoorten

Om volledig te kunnen profiteren van de automatische tolpoorten moet de houder de rijstroken die aangeduid zijn met een " t " gebruiken bij de ingang en de rijstroken voor betaling.

Voertuigen van categorie 1 dienen bij voorkeur de rijstroken voor automatische tolheffing te gebruiken die voor deze categorie zijn bestemd (meestal hebben ze een hoogtebeperking tot 2 meter).

Voertuigen van categorie 2 en 5 uitgerust met een t-badge Liber-t moeten de rijstroken gebruiken met een pictogram " t " bij de ingang, en een rijstrook met een pictogram "t " zonder hoogtebeperking op de betaalstrook.

De houder verbindt zich ertoe:

- de richtlijnen op te volgen van de markeringen voor toegestane voertuigen op de rijstroken (categorie, hoogtebeperking, voorbehouden voor personenwagens cat. 1, voorbehouden voor motoren cat. 5, enz.),

- de verkeerslichten te respecteren,

- de lichten en slagbomen te respecteren,

- een minimum afstand van 4 meter te houden met andere voertuigen bij het passeren van de tolpoort aan de ingang of op de betaalstrook,

- de aanbevelingen en reglementen te volgen die bijdragen tot de veiligheid van personen.

Wanneer bij de ingangstolpoort geen geldige informatie geregistreerd is, behoudt de maatschappij van de autosnelwegen zich het recht voor om bij de afrit het duurste tarief voor de betreffende tolpoort te rekenen (TLPC).

c. Richtlijnen voor de houder bij bijzondere omstandigheden

In de hierna beschreven bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat de houder die een betaalstrook neemt die gereserveerd is voor elektronische tolheffing (met uitsluitend het pictogram " t ") wordt belast voor een hoger bedrag (de duurste trajectprijs).

Bijzondere omstandigheden:

 • Ongeldige ingangsgegevens (traject niet compatibel, geldigheidsduur overschreden).
 • Voertuigen van categorie 5 die de gereserveerde stroken met een hoogtebeperking van 2 meter nemen: standaard betalen voertuigen van categorie 5 in deze strook het tarief voor categorie 1.

Andere omstandigheden:

 • In het geval van een storing bij de t-badge of het materiaal voor automatische tolheffing, moet de houder een transitticket nemen bij de automaat om dit bij de afrit af te geven (aan de bemande tolpoort of om in te voeren in de automatische betaalterminal die hiervoor is voorzien).
 • Bij het passeren van een automatische tolpoort met een cat. 1 voertuig met een daklading (totale hoogte boven 2 meter), moet de houder stoppen voor de betaalterminal en het toestel gebruiken dat hiervoor ter beschikking staat.
 • De houder met een cat. 2 voertuig aangepast voor vervoer van personen met een handicap kan profiteren van een korting als hij gebruik maakt van een rijstrook met bemande tolpoort en de t-badge samen met de grijze kaart presenteert. Als er geen rijstrook met tolbediende is, kan de houder een operator oproepen via de intercom van de automatische tolpoort.

Bij rijstroken met automatische tolpoorten kan de houder, in geval van uitzonderlijke omstandigheden, steeds beroep doen op ondersteuning via de intercom die ter beschikking staat, om te praten met een operator.

Een Liber-t badge gebruiken voor een cat. 2 voertuig in een rijstrook bestemd voor cat. 1 (met een hoogtebeperking) of voor een cat. 3 of 4 voertuig is niet toegestaan en wordt als fraude beschouwd.

VI.3 Voorwaarden van toepassing op het gebruik van t-badges voor parkings

Bij de in artikel II genoemde parkings kan de houder de verschuldigde bedragen betalen bij de uitgang via de door het pictogram " t " aangegeven betaalstroken. Het volstaat om vooraf de toegestane hoogte te controleren en te zien of er eventueel beperkingen zijn voor voertuigen op LPG.

VII. Verzet tegen gebruik van de t-badge

De houder kan zich enkel verzetten tegen het gebruik van de t-badge in geval van diefstal of verlies ervan.

Het verzet moet onmiddellijk worden gemeld bij de verkooppunten of de klantenservice van de uitgevende instelling, via elke beschikbaar middel en schriftelijk worden bevestigd (post, fax, e-mail), zo spoedig mogelijk en met vermelding van het nummer van de t-badge.

De t-badge wordt geannuleerd zodra de hierboven vermelde verklaring ontvangen is.

De uitgevende instelling kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van een verzet dat niet uitgaat van de houder of van zijn gemachtigde vertegenwoordiger. Op vraag van de houder wordt zo snel mogelijk een t-badge met een verschillend nummer geleverd.

Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden van de uitgevende instellingen wordt van de houder een nieuwe betalingsgarantie gevraagd.

Als de houder de als verloren of gestolen opgegeven t-badge terugvindt, moet hij die aangetekend verzenden naar de klantenservice van de uitgevende instelling of bij één van zijn kantoren bezorgen, op verzoek tegen een ontvangstbewijs.

De voorwaarden voor terugbetaling of vrijmaking van de betalingsgarantie worden beschreven in artikel IV hierboven.

Gebruik maken van een verloren of gestolen gemelde t-badge wordt als misbruik beschouwd en kan leiden tot beëindiging van dit contract, onverminderd de kosten uit hoofde van de tarievenlijst.

VIII. Teruggave van de t-badge

VIII.1 Op initiatief van de uitgevende instelling

In alle gevallen waarin de uitgevende instelling teruggave van de t-badge(s) vraagt (met inbegrip in geval van vervanging bij verzet en teruggevonden door de houder, of in geval van niet terugbezorgen bij beëindiging van het contract), moet de houder hem binnen dertig dagen na kennisgeving door de uitgevende instelling terugbezorgen.

Wanneer de t-badge niet binnen deze termijn van dertig dagen wordt terugbezorgd of in slechte staat wordt terugbezorgd, worden onmiddellijk en definitief, naargelang de omstandigheden, de onkosten voor niet terugbezorging of de betalingsgarantie door de uitgevende instelling gevorderd en ook eventuele beheerskosten aangerekend aan de houder, zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden. In alle hierboven vermelde gevallen kan de t-badge worden terugbezorgd door de abonnee, tegen ontvangstbewijs op verzoek, in een verkooppunt van de uitgevende instelling. De tolgelden voor de trajecten die gevalideerd zijn met de misbruikte t-badge zullen opgeëist worden, ongeacht de strafvervolging die de uitgevende instelling hiervoor zou kunnen instellen.

VIII.2 Op initiatief van de houder

De houder kan op elk moment zijn t-badge(s) terugbezorgen.

Het terugbezorgen van een t-badge in slechte staat zal de facturatie van deze t-badge als gevolg hebben tegen het tarief dat van toepassing is op het moment van de betalingsgarantie ontvangen door de uitgevende instelling.

Het terugbezorgen van de t-badge wordt gedaan zonder afbreuk te doen aan de bijzondere voorwaarden betreffende de beheerskosten van het contract.

IX. Wijziging van de identificatie van de houder

Wanneer de houder zijn adres, SIRET, benaming of bedrijfsvorm verandert, dienst hij dit schriftelijk binnen de dertig dagen door te geven aan de uitgevende instelling.

Wanneer de houder van bank of rekening verandert, dient hij de uitgevende instelling hiervan op de hoogte te brengen. Hij ontvangt hiervoor het benodigde document.

De wijziging wordt van kracht maximum veertig dagen na de ontvangst door de uitgevende instelling van het volledig ingevulde hiervoor vermelde document en de bankgegevens in IBAN-formaat. Als de verandering van bank of rekening om welke reden dan ook het einde van de geldigheid van een bankgarantie inhoudt, is de houder verplicht om zonder onderbreking een gelijkwaardige garantie te geven.

Het niet naleven van deze bepalingen of het intrekken door de houder van de SEPA-machtiging tot afschrijving van zijn rekening, houdt automatisch de beëindiging van het contract in.

X. Facturatie en betaling

X.1 Onderdelen van de facturatie

De uitgevende instelling maakt een overzicht op van de transacties (trajecten, parking ) die gedurende de voorafgaande factureringsperiode door de houder zijn gemaakt.

Het overzicht van de gemaakte onkosten geeft voor elke t-badge en voor elke transactie:

 • voor wat de trajecten betreft (waarvan, zoals beschreven bij artikel II, sommige autosnelwegtrajecten gemeenschappelijk door verschillende maatschappijen uitgebaat worden en op die manier kunnen trajecten op het overzicht in delen opgesplitst zijn, volgens de betreffende maatschappij):

- de datum waarop voorbij de tolpoort werd gereden,

- de categorie van tolheffing,

- het afgelegde traject,

- het all-in bedrag van het tolgeld

 • wat parkeren in de parkings betreft:

- de datum van vertrek uit de parking,

- het all-in bedrag van het parkeergeld,

- de naam van de parking

De factuur en het overzicht van de transacties die bij dit artikel worden beschreven zijn de enige documenten die worden opgemaakt, gebaseerd op de registratie van de transactie bij de tolpoorten of de uitgang van de parking.

X.2 Factureringsmodaliteiten

De uitgevende instelling maakt op basis van het overzicht van de transacties de factuur op

voor de transacties die gebeurd zijn op het netwerk van de uitbaters vermeld in artikel II en daarbij de onkosten door de houder te betalen op grond van dit contract.

Deze factuur geeft de datum van afschrijving aan.

De factuur is geen algehele kwijting voor de transacties door de houder gedurende de betreffende periode. Elke transactie die in deze periode is gebeurd, maar niet op het overzicht is vermeld, zal worden verrekend op één van de volgende facturen.

Behalve bij bijzondere omstandigheden van de uitgevende instelling, wordt de factuur uitgegeven op papier en maandelijks aan de houder gestuurd.

Particulieren en rechtspersonen die niet btw-plichtig zijn hebben echter, afhankelijk van de uitgevende instellingen, de mogelijkheid om ter vervanging van een papieren factuur bij de ondertekening of tijdens de looptijd van het contract te kiezen voor de service "internetfactuur", waarop bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

X.3 Betaling van facturen

De facturen zijn betaalbaar in euro, binnen de maximale termijn vermeld op de factuur en met de betalingsmethode die werd gekozen bij het ondertekenen van het contract.

X.4 Niet-betaalde facturen - Gevolgen

In geval van afschrijving van de rekening en indien de eerste afschrijving werd geweigerd kan worden overgegaan tot een tweede transactie voor afschrijving voor hetzelfde bedrag.

In geval van niet-betaling van de factuur in zijn geheel, wordt door de uitgevende instelling een ingebrekestelling gestuurd aan de houder van het contract. De bijzondere voorwaarden kunnen voorzien dat deze ingebrekestelling voorafgegaan wordt door een tweede aanbieding van de factuur door middel van een gewone brief.

De ingebrekestelling vermeldt:

 • de bedragen die op de vervaldag van de laatste factuur nog niet zijn betaald;
 • buiten bijzondere voorwaarden van de uitgevende instelling, de boete voor te late betaling zoals bepaald in artikel L.441-6 van de handelswet, toegepast op de resterende openstaande bedragen vanaf de vervaldag van de factuur; deze boetes toegevoegd aan de hoofdsom; alle trajecten en parkeergelden waarvoor nog niet werd gefactureerd en die onmiddellijk opeisbaar worden;
 • in voorkomend geval, de verplichting om de t-badge(s) terug te bezorgen.

De bijzondere voorwaarden kunnen voorzien dat de uitgevende instelling deze ingebrekestelling, in voorkomend geval, tweede keer aanbieden van de factuur, laat samengaan met maatregelen voor het beëindigen van het contract, door de t-badge(s) te blokkeren tot na de ontvangst van de betaling, evenals inningskosten zoals bepaald door de tarievenlijst.

In geval van niet-betaling binnen de termijn vastgesteld door de ingebrekestelling wordt het contract automatisch beëindigd, behalve wanneer de uitgevende instelling zich akkoord verklaart om de houder van het contract een verlenging van de betalingstermijn te geven om te voldoen aan zijn verplichting. Tijdens deze termijn kan de instelling de t-badge(s) blokkeren tot het verschuldigde bedrag is betaald. De houder wordt gemeld dat een t-badge opnieuw activeren een vertraging kan inhouden, wanneer een betaling werd gedaan na een periode van blokkering. Met betrekking tot houders die op professionele titel zijn ingeschreven of handelen, dat een vaste vergoeding voor inningskosten ter hoogte van 40 Euro verschuldigd zal zijn aan de uitgevende instelling, van rechtswege en zonder voorafgaande melding in geval van betalingsachterstand. De uitgevende instelling behoudt zich het recht voor om de houder een extra vergoeding te vragen indien de werkelijke inningskosten dit bedrag overschrijden, op vertoon van bewijsmateriaal.

In geval van een invordering via juridische weg zal de houder bovendien de gemaakte kosten moeten betalen aan de uitgevende instelling voor deze invordering van rechtswege.

De houder verklaart te hebben gelezen dat de uitgevende instelling beschikt over een subrogatie overeenkomst met de uitbaters genoemd in artikel II voor het invorderen via minnelijke schikking en van rechtswege van de schulden voortvloeiend uit dit contract.

XI. Minnelijke schikking

Elke invordering via minnelijke schikking m.b.t. de elementen van een factuur is toegestaan voor een periode van 90 dagen vanaf de datum van uitgifte en moet uitsluitend worden ingediend bij de uitgevende instelling per brief of per e-mail aan het verkooppunt waarvan de contactgegevens worden vermeld in de hoofding van de factuur, onder vermelding van het nummer van de badge.

Een klacht ontslaat de houder niet van de betaling van de betwiste factuur

In het geval van een klacht, start de uitgevende instelling een onderzoek. Eventuele correcties, ten gevolge van het onderzoek, worden later gedaan.

De uitgevende instelling zal het bewijs van de transactie(s) afleveren door middel van registraties die gebeurd zijn via informaticasystemen.

XII. Beëindiging – Gevolgen

XII.1 Door de houder

De houder stelt de uitgevende instelling op de hoogte van zijn voornemen om dit contract te beëindigen hetzij in een verkooppunt van de uitgevende instelling, hetzij per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de uitgevende instelling.

De beëindiging gaat in op het moment van het terugbezorgen van de t-badge(s) en na betaling van alle verschuldigde bedragen.

XII.2 Door de uitgevende instelling

De uitgevende instelling kan dit contract automatisch beëindigen, in het geval één van de verplichtingen die de houder heeft, niet worden nagekomen (in het bijzonder in geval van fraude of niet-betaling, geheel of gedeeltelijk van de verschuldigde bedragen) of in het geval van stopzetting van de dienst automatische tolpoorten van Liber-t. In het geval van niet nakomen van eender welke verplichting door de houder, gaat de beëindiging onmiddellijk in zonder voorafgaande kennisgeving.

In het geval dat de dienst automatische tolpoorten Liber-t wordt stopgezet zal de uitgevende instelling de houder hiervan per aangetekende brief met ontvangstbewijs verwittigen, met vermelding van de datum waarop de beëindiging zal plaatsvinden, een maand op voorhand, onder voorbehoud van de bijzondere voorwaarden van de uitgevende instelling.

XII.3 Uitstaande bedragen

In geval van beëindiging maakt de uitgevende instelling een factuur met de uitstaande bedragen voor het contract.

XIII. Regeling van geschillen

Voor de houder van dit contract zonder een handelaarsstatus wordt elk geschil tussen de partijen geregeld door de bevoegde rechtbanken.

Voor de houder van dit contract met een handelaarsstatus, en bij gebrek aan van minnelijke schikking, wordt elk geschil tussen de partijen geregeld door de bevoegde rechtbank van het rechtsgebied gekozen door de uitgevende instelling zoals vermeld in artikel I.

Deze clausules gelden ook wanneer beroep gedaan wordt op garantie of op pluraliteit van verweerders.

Voor dit contract is enkel de Franse wetgeving van toepassing.

XIV. Contractuele wijzigingen en dienstentarieven

De uitgevende instelling behoudt zich het recht voor om eender welke wijziging te maken aan de algemene voorwaarden. Deze wijzigingen zullen aan de houder worden meegedeeld. Indien de houder niet akkoord is met deze wijzigingen, dient hij het contract op te zeggen volgens de voorwaarden bepaald in art. XII-1. Indien hij binnen een maand niet schriftelijk reageert, geldt dit als acceptatie van zijn kant.

Alle elementen van de Liber-t prijzenschaal zijn herzienbaar, met name wanneer er veranderingen zijn in de toltarieven of parkeergelden, en zijn bijgevolg niet het voorwerp van een aanvullende overeenkomst.

De wijzigingen van toltarieven, parkeergelden en Liber-t prijzenschaal worden toegepast van zodra ze ingevoerd worden.

XV. Informatie en vrijheden

De houder wordt op de hoogte gesteld dat bij het abonnement en bij de uitvoering van het contract persoonsgegevens verzameld worden door de uitgevende instelling.

Deze gegevens worden gebruikt om het abonnement op verschillende manieren te kunnen beheren en zouden ook kunnen dienen voor commerciële prospectie.

De verzamelde gegevens zijn bedoeld voor de uitgevende instelling en voor de uitbaters vermeld in artikel II van deze algemene voorwaarden. Bovendien heeft de uitgevende instelling het recht om de verzamelde gegevens door te geven aan zijn partners, indien de houder hem hiervoor toestemming geeft tijdens de ondertekening van het contract of schriftelijk na de ondertekening.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 in verband met informatica, bestanden en vrijheden, heeft de houder van het contract het recht tot toegang, wijziging en rechtzetting van zijn persoonsgegevens. Deze rechten worden uitgeoefend ten opzichte van de uitgevende instelling, die verantwoordelijk is voor de behandeling van de verzamelde gegevens.

XVI. Bemiddeling

De Onderneming heeft bemiddeling beschikbaar gesteld om de gebruiker, indien hij dit wenst, in toepassing van artikel L 612-1 van de consumptiewet, in staat te stellen de bemiddelaar consumptie in te schakelen met het oog op een minnelijke schikking van zijn geschil met de onderneming, indien geen oplossing is gevonden voor een voorafgaande klacht die schriftelijk aan de onderneming is gericht.

De contactgegevens van de bemiddelaar consumptie zijn aangegeven in de Bijzondere verkoopvoorwaarden die tussen de klant en de Onderneming zijn overeengekomen.

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIP&GO

Artikel "Uitgevende instelling" wordt vervangen als volgt:

Het elektronische pasje wordt uitgegeven door Bip&Go SAS met een kapitaal van 1000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer B 750 535 288, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 30 boulevard Galliéni 92130 Issy les Moulineaux, hierna genoemd “Uitgevende instelling”;;, handelend uit hoofde van volmachten in naam en voor rekening van sanef en sapn, maar ook uit hoofde van gemeenschappelijke, wederzijdse subvolmachten, voor rekening van de uitbaters van autosnelwegen, tolheffingsdiensten en parkinguitbaters die het pasje als betaalmiddel accepteren voor het betaling van de kosten voor het gebruik van de hiervoor genoemde diensten. Een gedetailleerde lijst van deze opdrachtgevers is opgenomen in bijlage 1.

Artikel II "onderwerp van het contract" wordt gewijzigd als volgt:

De voorwaarden worden beschreven in de tariefstructuur in bijlage 2.

Artikel III "Houder van het contract" wordt vervangen als volgt:

De houder van dit contract is een particulier of een pro aan wie de uitgevende instelling één of meerdere t-badges (pasjes voor elektronische tolheffing) levert. De bepalingen die enkel van toepassing zijn op pro's (met inbegrip van natuurlijke personen die de t-badge gebruiken in het kader van hun commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit) zullen worden gespecificeerd als zodanig.

Artikel IV "Ondertekening van het contract - garantie" wordt omgedoopt tot "Ondertekening van het contract en betalingsgarantie"

Artikel IV - 1 "Ondertekening" wordt vervangen als volgt:

De houder kan een contract ondertekenen voor een abonnement of bepaalde diensten:

• in de verkooppunten

• telefonisch bij de klantenservice

• via internet

De uitgevende instelling is vrij om een abonnementsaanvraag om een gegronde reden te weigeren, zoals opzegging van een voorgaand contract door één van de uitgevende instellingen voor fraude of wanbetaling. Voor pro's kan een voorstudie van de klantrisico's worden uitgevoerd door de uitgevende instelling, waarna ze beslist het abonnement of de bestelling van een bijkomend pasje al dan niet te aanvaarden.

De uitgevende instelling kan genoodzaakt zijn om voorafgaand een aantal controles uit te voeren en behoudt zich het recht voor om een abonnement of dienstverlening te weigeren zodra blijkt dat een verzendadres voor een pasje onbekend, niet permanent of fictief is. In dit geval wordt de bestelling automatisch geannuleerd en zal er geen banktransactie plaatsvinden.

De uitgevende onderneming behoudt zich het recht voor om aanvullende bewijsdocumenten te vragen voor inschrijving of toevoeging van een badge.

Het uitgiftebedrijf behoudt zich het recht voor om op het ogenblik van de inschrijving en op elk ogenblik tijdens de uitvoering van het contract te controleren of de kentekenplaat die op het ogenblik van de inschrijving werd verstrekt, overeenstemt met de kentekenplaat die verbonden is aan de badge voor elektronische tolbetaling die ter beschikking van de Kaarthouder werd gesteld. In dit verband behoudt het uitgiftebedrijf zich het recht voor om alle nuttige bewijsstukken op te vragen (bv. een kopie van het kentekenbewijs) om de bovengenoemde overeenstemming te waarborgen. Het niet naleven van deze verplichting en het niet bezorgen van de hierboven vermelde documenten kan leiden tot de opschorting van de dienst voor elektronische tolbetaling, of zelfs tot de beëindiging van het contract.
Wanneer het contract online, per postorder of telefonisch wordt afgesloten, worden de badges voor elektronische tolbetaling alleen binnen twee (2) werkdagen verzonden naar het vasteland van Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Ierland, Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Wanneer het contract in een verkooppunt wordt afgesloten, worden de badges onmiddellijk beschikbaar gesteld, afhankelijk van de beschikbaarheid.

IV.1.1 Abonnement met papieren contract (in een verkooppunt of telefonisch bij de klantenservice)

Bij ondertekening van het contract en de levering van elektronische pasjes is een betaalbaarstelling en automatische afschrijving op een bankrekening vereist.

De rekening moet geopend zijn bij een bank gesitueerd in de SEPA-zone (Single Euro Payments Area) (1)

Naast informatie over het kenteken van het voertuig van de Houder waarin de badge voor elektronische tolbetaling zal worden gebruikt, met name om toltransacties te koppelen aan de rekening van de Houder in het geval dat de badge voor elektronische tolbetaling van de Houder niet wordt gedetecteerd (bv. buitenlandse tolinfrastructuren, tolsystemen zonder slagbomen), moet iedereen die dit contract wil ondertekenen de volgende documenten aan het uitgiftebedrijf verstrekken:
• voor consumenten, een identiteitsbewijs en/of adres dat minder dan 3 maanden oud is
• voor professionals, een uittreksel uit het handels- en vennootschapsregister dat minder dan 3 maanden oud is of een gelijkwaardig document, en voor rechtspersonen een volmacht die de ondertekenaar machtigt om namens de rechtspersoon in te schrijven
• een ingevuld, gedateerd en ondertekend inschrijvingsformulier
• een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend mandaat voor een SEPA-domiciliëring; het mandaat vervalt na 36 maanden zonder domiciliëring
• een formulier met bankgegevens (RIB), een formulier met postgegevens (RIP) of een formulier met spaarbankgegevens (RICE) in IBAN-formaat (Issuer Bank Number Identification)
• indien van toepassing, het kentekenbewijs van het voertuig dat aan de badge voor elektronische tolbetaling gekoppeld is.

Door het ondertekenen van de abonnementsaanvraag, verklaart de aanvrager dat hij de algemene voorwaarden en de tarieven voor elektronische tolheffing in de bijlage.

IV.1.2 Ondertekening via internet (via een persoonlijke computer of in een verkooppunt)

De ondertekening van het contract en de levering van elektronische pasjes vereisen een betaalbaarstelling en automatische afschrijving op een bankrekening geopend bij één van de banken waarvan de lijst beschikbaar is op aanvraag bij de klantendienst of op www.bipandgo.com

Iedereen die een abonnement wil nemen of zich wil inschrijven op online diensten moet zijn abonnementsaanvraag formeel indienen en online een SEPA-mandaat ondertekenen, en moet ook de volgende informatie verstrekken:
• zijn bankgegevens
• informatie over het kenteken van het voertuig van de Houder waarin de badge voor elektronische tolbetaling zal worden gebruikt, met name om toltransacties te koppelen aan de rekening van de Houder in het geval dat de badge voor elektronische tolbetaling van de Houder niet wordt gedetecteerd (bv. buitenlandse tolinfrastructuren, tolsystemen zonder slagbomen)
• een geldig en persoonlijk e-mailadres
• een geldig, persoonlijk mobiel telefoonnummer voor het ontvangen van de handtekeningcode
• indien van toepassing, het kentekenbewijs van het voertuig dat aan de badge voor elektronische tolbetaling gekoppeld is.

Gezien de kenmerken van de betaling per automatische elektronische afschrijving, geeft de houder zijn toestemming voor het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor het leveren van een elektronisch certificaat voor online ondertekening van een opdracht voor afschrijving door de uitgevende instelling. Alle informatie met betrekking tot het abonnement, met name de via internet doorgegeven bankgegevens, worden beschermd en gecodeerd. De hele transactie wordt via een beveiligde SSL-server afgehandeld. Op deze manier kunnen de gegevens tijdens de invoer en overdracht niet gelezen worden.

Elke bestelling via de site houdt de onbeperkte en onvoorwaardelijke acceptatie van de algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden in. Door op het selectievakje op de bevestigingspagina te klikken, verklaart de klant dat hij deze heeft gelezen en geaccepteerd.

Conform de bepalingen van artikel L 121-21 van het Franse consumentenwetboek heeft de koper een wettelijke termijn van veertien volle dagen om zich op zijn herroepingsrecht te beroepen volgens de modaliteiten beschreven op het herroepingsformulier online beschikbaar op de website van de uitgevende instelling: www.bipandgo.com .

Artikel IV.2 "Betalingsgarantie" wordt vervangen als volgt:

Voor de pro's kan een betalingsgarantie worden gevraagd bij het afsluiten van het contract of tijdens de uitvoering van het contract. De uitgevende instelling vraagt aan de houder een betalingsgarantie wanneer zich een betalingsincident voordoet.

Deze is geldig voor de volledige contractperiode en dient om de betaling te kunnen garanderen van alle aan de uitgevende instelling verschuldigde kosten.

De betalingsgarantie bestaat uit een borgsom, een bankgarantie of elk gelijkwaardig ander middel dat aanvaard wordt door de uitgevende instelling. Als de betalingsgarantie wordt gevormd door een borgsom, dan is hierop geen rente ten gunste van de houder van toepassing.

De uitgevende instelling kan vragen om het bedrag van de betalingsgarantie te verhogen bij het eerste betalingsincident of in het geval van insolvabiliteitsrisico. Het maximale bedrag van de garantie die de uitgevende instelling kan vragen, is beperkt tot drie keer de hoogste maandelijkse omzet, all-in, die de houder gerealiseerd heeft gedurende de afgelopen twaalf maanden voor diensten vermeld in artikel II.

Aan het einde van het contract, zal het bedrag van de betalingsgarantie vrijkomen binnen een termijn van 60 dagen na de afschrijving van het laatst gefactureerde traject en na betaling van de verschuldigde bedragen door de houder van deze overeenkomst, in voorkomend geval, inclusief de kosten voor het niet terugbezorgen in goede staat van de t-badge. Anders kan de terugbetaling van de betalingsgarantie worden ingehouden.

Voor de particulieren kan de uitgevende instelling een betalingsgarantie vragen wanneer zich een betalingsincident voordoet. Deze dient om de betaling te kunnen garanderen van alle aan de uitgevende instelling verschuldigde kosten.

Aan het einde van het contract, zal het bedrag van de borgsom terugbetaald worden 30 dagen na de afschrijving van het laatst gefactureerde traject en na betaling van de verschuldigde bedragen door de houder van deze overeenkomst, in voorkomend geval, inclusief de kosten voor het niet terugbezorgen in goede staat van de t-badge. Anders kan de terugbetaling van de betalingsgarantie worden ingehouden.

Artikel V "Duur van het contract – Inwerkingtreding" wordt aangevuld als volgt:

De algemene voorwaarden blijven van kracht, ook bij een vraag voor wijziging van het type abonnement.

Artikel VI.1 - B "Vervanging, intrekking van de t-badge" wordt vervangen als volgt:

De t-badge blijft eigendom van de uitgevende instelling en zij kan het initiatief nemen om die eventueel in te trekken en/of te vervangen bij het beëindigen van het contract door de uitgevende instelling, in geval van fraude, wijziging of vervalsing van de t-badge of wanneer hij niet meer compatibel is met aanpassingen aan het automatische tolpoorten systeem.

In geval van technische storingen van de t-badge of om eender welk incident i.v.m. gewoon gebruik te voorkomen zal de uitgevende instelling gratis en zo snel mogelijk de t-badge vervangen tegen inlevering van de oude. Indien na controle blijkt dat de storing aan de houder te wijten is, zal de uitgevende instelling hem de kosten van de beschadigde t-badge factureren, evenals de aanvullende kosten (deelname in de verpakking- en verzendkosten, kosten voor inwerkingstelling en activering, ondersteuning ...) (zie bijlage tarieven).

Bij gebrek aan een geldige en actieve t-badge zal een andere manier van betaling worden gevraagd.

Een ongeldige t-badge kan door het personeel van de uitgevende instelling en door een bedrijf genoemd in artikel II worden ingetrokken.

De verhuur of verkoop van de t-badge door de houder is verboden op straffe van onmiddellijke beëindiging van het contract.

Elk verzoek om vervanging van een t-badge (behalve in geval van technische storingen) zal worden gefactureerd aan de houder.

Artikel VII " Verzet tegen gebruik van de t-badge" wordt gewijzigd als volgt:

De term "abonnementsdienst" wordt vervangen door "klantendienst".

Het verzenden van e-mails gebeurt via de contactzone op de website.

De zin "Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden van de uitgevende instellingen wordt van de houder een nieuwe betalingsgarantie gevraagd. " wordt geschrapt.

Het ontvangstbewijs wordt afgeleverd op verzoek van de klant.

De zin "De voorwaarden voor terugbetaling of vrijmaking van de betalingsgarantie worden beschreven in artikel IV hierboven. " wordt geschrapt.

Artikel VIII "Teruggave van de t-badge" wordt vervangen als volgt:

VIII.1 Op initiatief van de uitgevende instelling

In alle gevallen waarin de uitgevende instelling teruggave van de t-badge(s) vraagt (met inbegrip in geval van vervanging bij verzet en teruggevonden door de houder, of in geval van niet terugbezorgen bij beëindiging van het contract), moet de houder hem binnen dertig dagen na kennisgeving door de uitgevende instelling terugbezorgen.

Wanneer de t-badge niet binnen deze termijn van dertig dagen wordt terugbezorgd of in slechte staat wordt terugbezorgd, worden het bedrag voorzien in de prijzentabel in de bijlage alsook de beheerskosten aangegeven in deze tabel aangerekend aan de houder.

In alle hierboven vermelde gevallen kan de t-badge worden terugbezorgd door de houder, tegen ontvangstbewijs op verzoek, in een verkooppunt van de uitgevende instelling of per aangetekend schrijven aan de klantenservice van de uitgevende instelling. De tolgelden voor de trajecten die gevalideerd zijn met de misbruikte t-badge zullen opgeëist worden, ongeacht de strafvervolging die de uitgevende instelling hiervoor zou kunnen instellen.

VIII.2 Op initiatief van de houder

De houder kan op elk moment zijn t-badge(s) terugbezorgen.

Het terugbezorgen van een t-badge in slechte staat zal de facturatie van deze t-badge als gevolg hebben tegen het tarief bepaald in de prijzentabel in de bijlage.

Het terugbezorgen van de t-badge wordt gedaan zonder afbreuk te doen aan de bijzondere voorwaarden betreffende de beheerskosten van het contract.

Artikel IX "Wijziging van de identificatie van de houder" wordt vervangen als volgt:

Wanneer de houder zijn adres wijzigt, en voor pro's, het SIRET, de benaming of bedrijfsvorm, dienst hij dit schriftelijk binnen de dertig dagen door te geven aan de uitgevende instelling.

Wanneer de houder van bank of rekening verandert, dient hij de uitgevende instelling hiervan op de hoogte te brengen. Hij ontvangt hiervoor het benodigde document. De wijziging wordt van kracht maximum veertig dagen na de ontvangst door de uitgevende instelling van het volledig ingevulde hiervoor vermelde document en de bankgegevens in IBAN-formaat. Voor pro's, als de verandering van bank of rekening om welke reden dan ook het einde van de geldigheid van een bankgarantie inhoudt, is de houder verplicht om zonder onderbreking een gelijkwaardige garantie te geven.

Het niet naleven van deze bepalingen of het intrekken door de houder van de SEPA-machtiging tot afschrijving van zijn rekening, houdt automatisch de beëindiging van het contract in.

In het geval van een wijziging in het kenteken van het voertuig waarvan de kentekenplaat werd ingevoerd op het moment van inschrijving (bv. verkoop, vernietiging van het voertuig), moet de Houder onmiddellijk de kentekenplaat van het nieuwe voertuig bijwerken dat gekoppeld is aan de badge voor elektronische tolbetaling die aan de Houder in zijn abonneeruimte ter beschikking is gesteld. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot de opschorting van de dienst voor elektronische tolbetaling, of zelfs tot de beëindiging van het contract.

Artikel X.2 "Factureringsmodaliteiten" wordt aangevuld als volgt:

De term "particulieren" wordt vervangen door de term "consumenten"

Bijzondere voorwaarden voor de internetfactuur, hierna de "elektronische factuur"

X.2.a.1 Beschrijving van de elektronische factureringsservice

De "elektronische factureringsservice" is toegankelijk voor consumenten en rechtspersonen die niet btw-plichtig zijn. De elektronische factuur kan geen fiscaal bewijsmateriaal vormen.

De uitgevende instelling stelt via internet elektronische facturering ter beschikking m.b.t. automatische Liber-t tolpoorten, voor de houders die hiervoor kiezen in plaats van een factuur op papier die voordien per post werd verstuurd: de elektronische factuur. De elektronische factuur is beschikbaar binnen 48 uur nadat ze werd opgemaakt en de traditionele versie, in de eerste helft van de maand. Elektronische facturen zijn te raadplegen in de "abonneezone" van de site van de uitgevende instelling. De toegang tot deze zone is beveiligd met een inlognaam en een persoonlijk wachtwoord. Zodra de elektronische factuur beschikbaar is, wordt de houder geïnformeerd via een e-mail met een hyperlink naar de site die hij kan raadplegen. Facturen worden gehost en gearchiveerd voor 2 jaar. Het is aan de abonnee om de facturen zelf, met

eigen middelen,langer te bewaren indien hij dat wenst.

X.2.a.2 Hoe kan ik inschrijven?

Om van deze dienst te kunnen genieten, moet de houder voldoen aan twee voorwaarden:

- een Liber-t abonnement nemen met de huidige bijzondere voorwaarden voor elektronische facturering,

- beschikken over een geldig e-mailadres. Alle t-badges die verband houden met het Liber-t contract waarvoor de service is onderschreven, kunnen genieten van elektronische facturering. De houder moet elke wijziging van zijn e-mailadres onmiddellijk aan de uitgevende instelling melden, om per e-mail de melding van ter beschikking stelling van zijn elektronische factuur te blijven ontvangen. Als de houder zijn gegevens niet wijzigt, wordt de elektronische factuur hem toch op de voorziene data verzonden in de rubriek "abonneezone". Maar ondertussen krijgt hij geen e-mail meer om hem hiervan te verwittigen. De betalingen zullen blijven gebeuren door afschrijving van de rekening.

X.2.a.3 Tariefbepalingen

De dienst "elektronische facturering" brengt geen bijkomende kosten met zich mee buiten de voorziene kosten in de algemene verkoopvoorwaarden en de prijsschalen van het Liber-t contract dat door de abonnee werd afgesloten. In die zin is de inschrijving en de raadpleging van de dienst "elektronische facturering" gratis (exclusief de kosten voor internetverbinding). Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met de algemene voorwaarden van het Liber-t contract, veranderingen van prijsschalen en tarieven hier onmiddellijk van toepassing zijn. Deze bijzondere voorwaarden, zijn net zoals de algemene voorwaarden, van toepassing voor elke bijkomende badge die aan het huidige contract wordt toegevoegd (zie prijsschaal in de bijlage).

X.2.a.4 Rechtsgeldigheid elektronische factuur

De elektronische factuur is het rechtsgeldige document dat de betalingsverplichting weergeeft aan de uitgevende instelling, op dezelfde manier als een factuur op papier. De elektronische versie en de internetomgeving geven de uitgevende instelling de mogelijkheid om de elektronische factuur en de factuur op papier verschillend te behandelen om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de houders. In het geval dat een abonnee van de elektronische factuur terug een factuur op papier wil, kan hij geen aanspraak maken op de specifieke kenmerken eigen aan de elektronische factuur.

Artikel X.4 "Niet-betaalde facturen - gevolgen" wordt vervangen als volgt:

In geval van afschrijving van de rekening en indien de eerste afschrijving werd geweigerd kan worden overgegaan tot een tweede transactie voor afschrijving voor hetzelfde bedrag.

In geval van niet-betaling van de factuur in zijn geheel, wordt door de uitgevende instelling een ingebrekestelling gestuurd aan de houder van het contract. Deze ingebrekestelling kan voorafgegaan worden door een tweede aanbieding van de factuur.

De ingebrekestelling vermeldt:

- de bedragen die op de vervaldag van de laatste factuur nog niet zijn betaald;

- de boetes voor te late betaling tegen het tarief van drie keer de wettelijke rente voor pro's en tegen de wettelijke rente voor de consumenten, toegepast op de resterende openstaande bedragen vanaf de vervaldag van de factuur; deze boetes toegevoegd aan de hoofdsom; alle trajecten en parkeergelden waarvoor nog niet werd gefactureerd en die onmiddellijk opeisbaar worden;

- in voorkomend geval, de verplichting om de t-badge(s) terug te bezorgen.

De uitgevende instelling kan deze ingebrekestelling en, in voorkomend geval, tweede keer aanbieden van de factuur, laten samengaan met maatregelen voor het beëindigen van het contract, door de t-badge(s) te blokkeren tot na de ontvangst van de betaling.

In geval van niet-betaling binnen de termijn vastgesteld door de ingebrekestelling wordt het contract automatisch beëindigd, behalve wanneer de uitgevende instelling zich akkoord verklaart om de houder van het contract een verlenging van de betalingstermijn te geven om te voldoen aan zijn verplichting. Tijdens deze termijn kan de instelling de t-badge(s) blokkeren tot het verschuldigde bedrag is betaald. De houder wordt gemeld dat een t-badge opnieuw activeren een vertraging kan inhouden, wanneer een betaling werd gedaan na een periode van blokkering.

Met betrekking tot houders die op professionele titel zijn ingeschreven of handelen, dat een vaste vergoeding voor inningskosten ter hoogte van 40 Euro verschuldigd zal zijn aan de uitgevende instelling, van rechtswege en zonder voorafgaande melding in geval van betalingsachterstand. De uitgevende instelling behoudt zich het recht voor om de houder een extra vergoeding te vragen indien de werkelijke inningskosten dit bedrag overschrijden, op vertoon van bewijsmateriaal.

In geval van een invordering via juridische weg zal de houder bovendien de gemaakte kosten moeten betalen aan de uitgevende instelling voor deze invordering van rechtswege.

De houder verklaart te hebben gelezen dat de uitgevende instelling beschikt over een subrogatie overeenkomst met de uitbaters genoemd in artikel II voor het invorderen via minnelijke schikking en van rechtswege van de schulden voortvloeiend uit dit contract.

Artikel XI "Minnelijke schikking" wordt vervangen als volgt:

Elke invordering via minnelijke schikking m.b.t. de elementen van een factuur is toegestaan voor een periode van 90 dagen vanaf de datum van uitgifte en moet uitsluitend worden verzonden naar de uitgevende instelling per brief aan Bip&Go, verkeersknooppunt Senlis, CS 10193, 60306 SENLIS CEDEX, of per e-mail in de contactzone van de website, onder vermelding van het nummer van de badge.

Een klacht ontslaat de houder niet van de betaling van de betwiste factuur.

In het geval van een klacht, start de uitgevende instelling een onderzoek. Eventuele correcties, ten gevolge van het onderzoek, worden later gedaan.

De uitgevende instelling zal het bewijs van de transactie(s) afleveren door middel van registraties die gebeurd zijn via informaticasystemen.

Artikel XII.1 "door de houder" wordt aangevuld als volgt:

Naast de twee bovenvermelde opzeggingskanalen zal de Kaarthouder het uitgiftebedrijf op de website van het uitgiftebedrijf op de hoogte brengen van zijn wens om dit contract te beëindigen.

Het adres van de uitgevende instelling is: Bip&Go, Echangeur des Essarts - Route de Oissel, CS 80077, 76530 Grand Couronne

Na de opzegging blijft de badge voor elektronische tolbetaling nog 30 dagen actief. Als de badge voor elektronische tolbetaling tijdens deze periode gebruikt wordt, zullen alle bijbehorende kosten in rekening gebracht worden.

Als een jaarabonnement vóór de vervaldatum van dit contract wordt geannuleerd, worden de reeds betaalde abonnementskosten niet terugbetaald.

Artikel XV ‘Informatie en vrijheden’ is als volgt gewijzigd:

Door een abonnement te nemen op de diensten van de uitgevende partij, accepteert de Houder alle onderhavige voorwaarden en het ‘vertrouwelijkheidsbeleid’ dat beschikbaar is op www.bipandgo/com of op het eerste verzoek door de uitgevende onderneming wordt toegezonden. Dit ‘vertrouwelijkheidsbeleid’ beschrijft de manier waarop gegevens van persoonlijke aard worden verzameld, verwerkt en beveiligd door de uitgevende onderneming.

Artikel XVI ‘Bemiddeling’ wordt als volgt aangevuld:

Overeenkomstig artikel XVI van de Algemene voorwaarden, na aanzegging van de Onderneming en bij ontbreken van een afdoend antwoord of een antwoord binnen zestig (60) dagen, kan de klant gratis de bemiddelaar voor toerisme en reizen inschakelen waarvan de contactgegevens en modaliteiten voor inschakeling op de site www.mtv.travel zijn vermeld.

Een artikel XVII ‘Uitbreiding Spanje-Portugal’ is als volgt in de Algemene voorwaarden ingevoegd:

XVII.a. Definitie van de Uitbreiding Spanje-Portugal

Het Via-T-systeem is een systeem voor automatische tolbetaling dat op alle tolwegen en in een aantal parkeergelegenheden in Spanje gebruikt wordt en dat toegankelijk is dankzij de tussenpersoon Bip&Drive E.D.E., S.A., Calle Serrano, 45, planta 2, Local A, Madrid, Spanje.

Via Verde is een tolsysteem dat wordt gebruikt op alle tolwegen in Portugal en toegankelijk wordt gemaakt via Bip&Drive E.D., S.A, Calle Serrano, 45, planta 2, Local A, Madrid, Spanje.

Deze twee tolsystemen zijn toegankelijk voor de abonnee dankzij het gebruik van een unieke tolbadge die op de voorruit van het voertuig wordt bevestigd en die het mogelijk maakt om, naast het Franse nationaal Liber-t netwerk, ook op de twee hierboven beschreven netwerken te rijden en tol te betalen.

Op voorwaarde dat u in het bezit bent van een voor dit Spanje-Portugal gebruik technologisch compatibele en specifiek ingestelde tolbadge, zal de tolbadge afgeleverd door de tolmaatschappij worden aanvaard door de uitbaters van de infrastructuren uitgerust met het VIA-T en Via Verde-systeem, in de speciaal hiervoor aangeduide rijstroken.

De lijst met infrastructuren waar de Uitbreiding Spanje-Portugal wordt geaccepteerd, is verkrijgbaar bij de klantenservice of op de website www.viat.es (uitsluitend in de Spaanse taal), rubriek ‘donde utilizarlo’: http://www.viat.es/donde-utilizarlo/en-autopistas-espanolas.

XVII.b. Wie komt in aanmerking voor de Uitbreiding Spanje-Portugal

De Uitbreiding Spanje-Portugal is uitsluitend voor particulieren verkrijgbaar. Om hiervan te profiteren, moet de Houder in het bezit zijn van een badge voor automatische tolbetaling met de Uitbreiding Spanje-Portugal (1) en een abonnement nemen (2) dat in aanmerking komt voor deze service.

1) Alleen badges voor automatische tolbetaling die door het uitgevende bedrijf zijn afgegeven na 13 juni 2016 zijn technisch compatibel met de Uitbreiding Spanje-Portugal. Indien de Houder van een badge voor automatische tolbetaling die voor deze datum is afgegeven, wil profiteren van de Uitbreiding Spanje-Portugal, moet hij zijn huidige badge voor automatische tolbetaling in een verkooppunt of in zijn abonneeruimte op internet vervangen door een compatibele badge voor automatische tolbetaling. Voortijdige vervanging van de badge voor automatische tolbetaling in werkende staat brengt kosten met zich mee volgens de Tariefbijlage van deze algemene voorwaarden. De oude badge voor automatische tolbetaling moet aan het uitgevende bedrijf worden geretourneerd volgens artikel VIII van deze algemene voorwaarden.

2) De Uitbreiding Spanje-Portugal is uitsluitend verkrijgbaar voor bepaalde abonnementsformules. In de voorwaarden van elke formule wordt aangegeven of de Uitbreiding Spanje-Portugal wel of niet beschikbaar is.De Houder kan controleren of zijn badge voor automatische tolbetaling en zijn abonnementsformule compatibel zijn met de Uitbreiding Spanje-Portugal:

  in zijn abonneeruimte op internet,
 • door de aanwezigheid van het VIA-T-logo op het etiket achter op zijn badge voor automatische tolbetaling te controleren,
 • door contact op te nemen met de Bip&Go-klantenservice.

XVII.c. Gebruiksvoorwaarden van de Uitbreiding Spanje-Portugal

De Houder van de badge voor automatische tolbetaling kan gebruik maken van de Uitbreiding Spanje-Portugal door middel van zijn abonnement voor automatische tolbetaling bij het uitgevende bedrijf. Er staan twee abonnementsformules ter beschikking:

1) Abonnementsformule per gereden maand

Standaard worden de kosten voor de badge voor automatische tolbetaling in Spanje en in Portugal per gereden maand gefactureerd, dat wil zeggen alleen over de maanden waarin de badge in Spanje en in Portugal gebruikt is. Alleen door effectief gebruikt van de automatische tolbetaling in Spanje en in Portugal worden dan gebruikskosten gegenereerd in verband met de Uitbreiding Spanje-Portugal, overeenkomstig de Tariefbijlage.

2) Jaarabonnement

Als de Houder kiest voor een jaarabonnement op de Uitbreiding Spanje-Portugal, wordt hij overeenkomstig de Tariefbijlage gefactureerd op elke verjaardag van het contract.

3) Als de Houder zijn badge voor automatische tolbetaling in Spanje en in Frankrijk of in parkeergelegenheden niet wil gebruiken, moet hij deze in het isolerende zakje doen dat hij van het uitgevende bedrijf bij inschrijving ontvangt.

4) In Portugal wordt automatische kentekenplaatherkenning systematisch uitgevoerd. Als de kentekenplaat gekoppeld is aan een badge voor elektronische tolbetaling, wordt het tolbedrag dus van de rekening van de Plaathouder afgeschreven, zelfs als de badge voor elektronische tolbetaling niet gedetecteerd wordt.

5) Hierdoor zal de badge voor automatische tolbetaling niet gedetecteerd worden en moet de Houder de verschuldigde bedragen bij het tolstation op een andere manier voldoen, die wordt geaccepteerd door de beheerders van de betreffende tolwegen en parkeergelegenheden.

De abonnee verbindt zich ertoe, op zijn eigen verantwoordelijkheid, zijn tolbadge te gebruiken in Spaanse en Portugese infrastructuren volgens de voorwaarden bepaald door de beheerders van deze infrastructuren, met name betreffende het gebruik van tolstroken waarvan de bewegwijzering aangeeft dat ze de systemen Via-T en Via Verde aanvaarden.

Bij de doorgang door de tolpoortjes zorgt de abonnee ervoor dat zijn tolbadge correct is bevestigd en goed leesbaar is door de tolantennes. Het uitgevende bedrijf stelt bij inschrijving alle nuttige en benodigde informatie hiertoe ter beschikking aan de Houder.

Het uitgevende bedrijf, zijn partners en de beheerders van de infrastructuren die de Uitbreiding Spanje-Portugal accepteren, wijzen elke aansprakelijkheid af in geval van defecten of non-conformiteit van de badge voor automatische tolbetaling.

XVII.d. Facturering en betaling van de Uitbreiding Spanje-Portugal

Onder voorbehoud van de onderstaande bepalingen, zijn de voorwaarden voor facturering en betaling in artikel X van de algemene voorwaarden zoals gewijzigd door de bijzondere voorwaarden van BIP&GO onbeperkt van toepassing.

De tarieven in verband met de Uitbreiding Spanje-Portugal en het gebruik hiervan zijn afhankelijk van de abonnementsformule van de Houder bij het uitgevende bedrijf. De Houder wordt bij inschrijving door het uitgevende bedrijf geïnformeerd over de tarieven van de verschillende formules.

De uitbreiding Spanje-Portugal is uitsluitend beschikbaar met een elektronische factuur.

De tarieven die worden toegepast op de tolwegen en de parkeergelegenheden kunnen geraadpleegd worden bij de beherende bedrijven van het Via-T en Via Verde-netwerk.

De badge voor automatische tolbetaling registreert het gebruik van de Via-T en Via Verde-netwerken die de Uitbreiding Spanje-Portugal accepteren, en dat door de Houder uit hoofde van deze algemene voorwaarden betaald moet worden aan het uitgevende bedrijf.

Deze gegevens worden doorgegeven aan Bip&Drive S.A. die de factuur opstelt op naam van de abonnee overeenkomstig de transacties uitgevoerd op de Spaanse en Portugese infrastructuren.

Het bedrag van de factuur van Bip&Drive aan de Houder wordt van zijn bankrekening afgeschreven door het uitgevende bedrijf, dat toestemming heeft om de factuur te innen. Het uitgevende bedrijf zal vervolgens het bedrag aan Bip&Drive S.A. betalen voor de Houder.

De Houder heeft in zijn Bip&Go-abonneeruimte op internet toegang tot de Bip&Drive-facturen die overeenkomen met de bedragen die hij verschuldigd is voor zijn gebruik van de infrastructuren in Spanje en in Portugal (www.bipandgo.com).

Het uitgevende bedrijf:

 • is belast met het innen van de verschuldigde bedragen uit hoofde van het gebruik van de Via-T en Via Verde-netwerken,
 • is het enige contactpunt van de Houder voor alle klantenservice en zal onder andere de verzoeken om informatie en klachten van de Houder met betrekking tot de Uitbreiding Spanje-Portugal verwerken.

XVII.e Overig

Bij opheffing van de Uitbreiding Spanje-Portugal zal het uitgevende bedrijf de Houder hierover via een willekeurig middel informeren, bijvoorbeeld per e-mail, met vermelding van de ingangsdatum

De uitbreiding Spanje wordt geregeerd door dit artikel XVI en de bepalingen in de algemene voorwaarden zoals gewijzigd door de bijzondere voorwaarden. In het kader van de Uitbreiding Spanje-Portugal wordt de Houder geïnformeerd dat zijn kentekennummer verzameld zal worden. De details en modaliteiten van de verwerking staan vermeld in het vertrouwelijkheidsbeleid van BIP&GO .

Een artikel XVIII ‘Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië’ is als volgt in de Algemene voorwaarden ingevoegd:

Voor vragen met betrekking tot het gebruik van de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië kunt u de FAQ raadplegen : [www.bipandgo.com/aide/].

XVIII.a. . Definitie van de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italiëe

Het Via-T-systeem is een systeem voor automatische tolbetaling dat op alle tolwegen en een aantal parkeergelegenheden in Spanje gebruikt wordt en dat toegankelijk is dankzij de tussenpersoon Bip&Drive E.D.E., S.A., Calle Serrano, 45, planta 2, Local A, Madrid,Spanje.

Het Via Verde-systeem is een systeem voor automatische tolbetaling dat op alle tolwegen in Portugal gebruikt wordt en dat toegankelijk is dankzij de tussenpersoon Bip&Drive E.D.E., S.A., Calle Serrano, 45, planta 2, Local A, Madrid, Spanje.

Het Telepass-systeem is een systeem voor automatische tolbetaling dat op alle tolwegen, een aantal parkeergelegenheden en bepaalde ferryhavens in Italië wordt gebruikt en dat toegankelijk is dankzij de tussenpersoon Telepass S.p.A., via Alberto Bergamini 50, 00159, Rome, Italië.

Deze drie systemen voor automatische tolbetaling zijn voor de Houder toegankelijk door middel van het gebruik van één badge voor automatische tolbetaling die op de voorruit van het voertuig bevestigd moet worden, en waarmee hij tol kan betalen en gebruik kan maken van de tolwegen van de drie voormelde netwerken, in aanvulling op het Franse Liber-t netwerk.

Onder voorbehoud van het bezit van een technologisch compatibele badge voor automatische tolbetaling Spanje-Portugal-Italië, zal de badge voor automatische tolbetaling die is afgegeven door het uitgevende bedrijf geaccepteerd worden door de beheerders van de infrastructuren die zijn uitgerust met het VIA-T-, Via Verde- en Telepass-systeem, in de speciale rijbanen zoals deze zijn aangegeven.

Lijst van infrastructuren die de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië acceperen

De lijst met Spaanse, Portugese en Italiaanse infrastructuren waar de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië wordt geaccepteerd, is verkrijgbaar bij de klantenservice of op de website www.viat.es (uitsluitend in de Spaanse taal), rubriek ‘donde utilizarlo’: http://www.viat.es/donde-utilizarlo .

De lijst met snelwegen en infrastructuren met tolbetaling in Italië, Italiaanse parkeergelegenheden en ferryhavens die de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië accepteren, is beschikbaar op de website www.telepass.com en in de klantruimtes in Italië, herkenbaar aan het merk ‘PuntoBlu’.

De lijst van parkeergelegenheden en ferryhavens kan te allen tijde door Telepass S.p.A. worden bijgewerkt.

XVIII.b. Wie komt in aanmerking voor de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië

De Uitbreiding Spanje-Portugal is uitsluitend voor particulieren verkrijgbaar. Om hiervan te profiteren, moet de Houder in het bezit zijn van een badge voor automatische tolbetaling met de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië (1) en een abonnement nemen (2) dat in aanmerking komt voor deze service.

1) Alleen Europa-badges voor automatische tolbetaling die door het uitgevende bedrijf zijn afgegeven na 24 juni 2019 zijn technisch compatibel met de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië.

Elke Houder van een andere badge voor automatische tolbetaling dan de hierboven bedoelde Europa-badge die wil profiteren van de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië moet zijn huidige badge voor automatische tolbetaling in een verkooppunt of in zijn abonneeruimte op internet vervangen door een compatibele badge voor automatische tolbetaling. Voortijdige vervanging van de badge voor automatische tolbetaling in werkende staat brengt kosten met zich mee volgens de Tariefbijlage van deze algemene voorwaarden. De oude badge voor automatische tolbetaling moet aan het uitgevende bedrijf worden geretourneerd volgens artikel VIII van deze algemene voorwaarden.

2) De Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië is uitsluitend verkrijgbaar voor bepaalde abonnementsformules. In de voorwaarden van elke formule wordt aangegeven of de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië wel of niet beschikbaar is. De Houder kan controleren of zijn badge voor automatische tolbetaling en zijn abonnementsformule compatibel zijn met de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië door contact op te nemen met de Bip&Go-klantenservice of in zijn abonneeruimte op internet.

XVIII.c. Gebruiksvoorwaarden van de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië

De Houder van de Europa-badge kan gebruik maken van de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië door middel van zijn abonnement voor automatische tolbetaling bij het uitgevende bedrijf. Er staan twee abonnementsformules ter beschikking:

1) Abonnementsformule per gereden maand Standaard worden de kosten voor de Europa-badge in Spanje, Portugal en Italië per gereden maand gefactureerd, dat wil zeggen alleen over de maanden waarin de badge in Spanje, Portugal of Italië gebruikt is. Alleen door effectief gebruikt van de automatische tolbetaling in Spanje, Portugal of Italië worden dan gebruikskosten gegenereerd in verband met de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië, overeenkomstig de Tariefbijlage.

2) Jaarabonnement Als de Houder kiest voor een jaarabonnement op de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië wordt hij overeenkomstig de Tariefbijlage gefactureerd op elke verjaardag van het contract.

3) Als de Houder zijn Europa-badge in Spanje of Frankrijk niet wil gebruiken, moet hij deze in het isolerende zakje doen dat hij van het uitgevende bedrijf bij inschrijving ontvangt. Hierdoor zal de Europa-badge niet gedetecteerd worden en moet de Houder de verschuldigde bedragen bij het tolstation op een andere manier voldoen, die wordt geaccepteerd

4) In Portugal en Italië wordt automatische kentekenplaatherkenning systematisch uitgevoerd. Als de kentekenplaat gekoppeld is aan een badge voor elektronische tolbetaling, wordt het tolbedrag dus van de rekening van de Plaathouder afgeschreven, zelfs als de badge voor elektronische tolbetaling niet gedetecteerd wordt.

5) De Houder van de Europa-badge verplicht zich, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, om zijn badge voor automatische tolbetaling op de Spaanse, Portugese en Italiaanse infrastructuren te gebruiken overeenkomstig de door de beheerders van deze infrastructuren bepaalde voorwaarden, onder andere wat betreft het gebruik van de rijbanen waarvoor borden acceptatie van het Via-T-, Via Verde- en Telepass-systeem aangeven.

Uit dien hoofde verplicht de Houder zich nadrukkelijk om de volgende algemene gebruiksvoorwaarden te respecteren:

• Voor de Spaanse en Portugese infrastructuren, op het volgende adres: https://www.viat.es/funcionamiento/como-funciona • Voor de Italiaanse infrastructuren, op het volgende adres: o https://www.bipandgo.com/contrat-Autostrade.CGV/Base_download o https://www.bipandgo.com/contrat-Telepass.CGV/Base_download

De beheerders van de genoemde infrastructuren kunnen hun algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. De Houder moet deze raadplegen om zich in real time te verzekeren van de toepasselijke voorwaarden.

Tijdens zijn doorgang op de tolbanen controleert de Houder dat zijn Europa-badge correct geplaatst is en goed door de antennes van het tolstation gelezen wordt. Het uitgevende bedrijf stelt bij inschrijving alle nuttige en benodigde informatie hiertoe ter beschikking aan de Houder

Het uitgevende bedrijf, zijn partners en de beheerders van de infrastructuren die de Europa-badge accepteren, wijzen elke aansprakelijkheid af in geval van defecten of non-conformiteit van de Europa-badge.

XVIII.d Facturering en betaling van de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië

Onder voorbehoud van de onderstaande bepalingen, zijn de voorwaarden voor facturering en betaling in artikel X van de algemene voorwaarden zoals gewijzigd door de bijzondere voorwaarden van BIP&GO onbeperkt van toepassing.

De tarieven in verband met de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië en het gebruik hiervan zijn afhankelijk van de abonnementsformule van de Houder bij het uitgevende bedrijf. De Houder wordt bij inschrijving door het uitgevende bedrijf geïnformeerd over de tarieven van de verschillende formules

De uitbreiding Spanje-Portugal-Italië is uitsluitend beschikbaar met een elektronische factuur.

De tarieven die worden toegepast op de tolwegen, de parkeergelegenheden en de ferryhavens kunnen geraadpleegd worden bij de beherende bedrijven van het Via-T-, het Via Verde- en het Telepass-netwerk.

De Europa-badge registreert het gebruik van de Via-T-, Via Verde- en Telepass-netwerken die de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië accepteren, en dat door de Houder uit hoofde van deze algemene voorwaarden betaald moet worden aan het uitgevende bedrijf. Deze informatie wordt doorgegeven aan Bip&Drive S.A. en Telepass S.p.A. die een factuur zullen uitgeven op naam van de Houder, overeenkomend met de transacties op de betreffende infrastructuren.

Het bedrag van de facturen van Bip&Drive en Telepass aan de Houder wordt van zijn bankrekening afgeschreven door het uitgevende bedrijf, dat toestemming heeft om de factuur te innen. Het uitgevende bedrijf zal vervolgens het bedrag aan Bip&Drive S.A. en Telepass S.p.A. betalen voor de Houder.

De Houder heeft in zijn Bip&Go-abonneeruimte op internet toegang tot de Bip&Drive-facturen die overeenkomen met de bedragen die hij verschuldigd is voor zijn gebruik van de infrastructuren in Spanje, Portugal en Italië (www.bipandgo.com).

Het uitgevende bedrijf:

 • is belast met het innen van de verschuldigde bedragen uit hoofde van het gebruik van de Via-T-, Via Verde- en Telepass-netwerken,
 • is het enige contactpunt van de Houder voor alle klantenservice en zal onder andere de verzoeken om informatie en klachten van de Houder met betrekking tot de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië verwerken.

XVIII.e. Overig

Bij opheffing van de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië zal het uitgevende bedrijf de Houder hierover via een willekeurig middel informeren, bijvoorbeeld per e-mail, met vermelding van de ingangsdatum.

De uitbreiding Spanje-Portugal-Italië wordt geregeerd door dit artikel XVII en de bepalingen in de algemene voorwaarden zoals gewijzigd door de bijzondere voorwaarden.

In het kader van de Uitbreiding Spanje-Portugal-Italië wordt de Houder geïnformeerd dat zijn kentekennummer verzameld zal worden. De details en modaliteiten van de verwerking staan vermeld in het vertrouwelijkheidsbeleid van BIP&GO: https://www.bipandgo.com/mentions-legales/.

(1) Volgens de Europese norm voor bankuitwisseling SEPA, vervangt de SEPA-volmacht voor incasso de voormalige toestemming voor automatische incasso. Deze volmacht wordt gekenmerkt door een nummer dat de ‘unieke volmachtreferentie’ wordt genoemd en op het door de houder ondertekende document wordt vermeld.

Bijlage 1: Lijst van delegatiegevers: Uitbatende ondernemingen van snelwegen, tolpoorten en parkings.

Dénomination sociale Siège social
Adelac Bâtiment Europa 2, 74160 - Archamps
Aéroport de Paris (ADP) 1, rue de France, 93290 - Tremblay-En-France
Albea 20 rue de Caumartin, 75009 - Paris
Alicorne 31, place de la Madeleine, 75008 - Paris
A'liénor Immeuble Europa Premium 4 rue Johannes Kepler, 64000 Pau
Alis Lieu-dit «le Haut Croth», 27310 - Bourg-Achard
Société des Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) 36, rue du Docteur Schmitt, 21850 - Saint-Apollinaire
Arcour 1, cours Ferdinand de Lesseps - 92500 Rueil-Malmaison
Société des Autoroutes Rhône - Alpes (AREA) 260, avenue Jean Monnet, 69500 - Bron
Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) 9, place de l’Europe, 92851 - Rueil-Malmaison
Atlandes 15, avenue Léonard de Vinci, 33600 - Pessac
Autoroute Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) 100, avenue de Suffren, 75015 - Paris
Chambre de Commerce et de l’Industrie du Havre (CCIH) Esplanade de l'Europe - BP 1410, 76067 - Le Havre Cedex
Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau (CEVM) Péage de St-Germain - 4 S-t-Germain, 12 100 - Millau
Cofiroute 6-10, rue Troyon, 92310 - Sèvres
Autoroute Estérel Côte d’Azur Provence (ESCOTA) 432, avenue de Cannes, 06201 - Mandelieu-la-Napoule
Indigo Park 1, Place des Degrés, 92800 - Puteaux
Sanef SA 30, boulevard Gallieni, 92130 – Issy-les-Moulineaux
Société des Autoroutes de Paris Normandie (SAPN) 30, boulevard Gallieni, 92130 – Issy-les-Moulineaux
Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF) Plateforme du Tunnel, 73500 - Modane
REORA 85, boulevard de la république - CS 60003 - 17076 - La Rochelle - Cedex 9
Interparking France (REPA) 30, rue de Gramont, 75002 - Paris
Aéroports de Lyon 69124 - Colombier-Saugnieu
Lyon Parc Auto 2, place des Cordeliers, 69002 - Lyon
Urbis Park 13 rue du Coëtlosquet - 57000 Metz
Boulevard Périphérique Nord de Lyon (BPNL) Chemin de la Belle Cordière, BP 177 - 69643 Caluire et Cuire Cedex

Bijlage 2 - Standaard tarievenlijst

Bedrag (all-in)*
ABONNEMENT IN FRANKRIJK
Vast jaarabonnement met elektronische factuur €16,00 per jaar en per badge
Vast jaarabonnement met papieren factuur €29,20 per jaar en per badge
Incidentele gebruikers maandabonnement met elektronische factuur per maand gebruik en per badge. Uitsluitend gefactureerd in de maanden waarin de badge gebruikt wordt; bij niet-gebruik van de badge voor elke achtereenvolgende periode van 14 maanden worden kosten voor niet-gebruik ter hoogte van € 10 gefactureerd de 15de maand. €1,70
Incidentele gebruikers maandabonnement met papieren factuur €2,80 per maand gebruik en per badge. Uitsluitend gefactureerd in de maanden waarin de badge gebruikt wordt; bij niet-gebruik van de badge voor elke achtereenvolgende periode van 14 maanden worden kosten voor niet-gebruik ter hoogte van € 10 gefactureerd de 15de maand.
GEBRUIKSKOSTEN IN SPANJE EN IN PORTUGAL(naar keuze)
Gebruikskosten voor de betaalbadge in Spanje en in Portugal per gebruikte maand, met elektronische factuur Standaard € 2,50 per gebruikte maand en per badge. Uitsluitend gedurende de maanden waarin de badge in Spanje en in Portugal wordt gebruikt. De gebruikskosten in Spanje en in Portugal worden afzonderlijk gefactureerd en komen bij de abonnementskosten voor Frankrijk.
Onbeperkt jaarabonnement voor de betaalbadge in Spanje en in Portugal, met elektronische factuur € 10 per jaar en per badge. De gebruikskosten in Spanje en in Portugal worden afzonderlijk gefactureerd en komen bij de abonnementskosten voor Frankrijk. Het eerste jaar wordt pro rata de begindatum van het contract gefactureerd.
GEBRUIKSKOSTEN IN SPANJE, PORTUGAL, EN ITALIË (naar keuze)
Gebruikskosten voor de betaalbadge in Spanje en Portugal per gebruikte maand, met elektronische factuurGebruikskosten voor de betaalbadge in Spanje en Portugal per gebruikte maand, met elektronische factuur


en


Gebruikskosten voor de betaalbadge in Italië per gebruikte maand, met elektronische factuur
Standaard € 2,50 per gebruikte maand en per badge. Uitsluitend gedurende de maanden waarin de badge in Spanje en/of Portugal wordt gebruikt. De gebruikskosten in Spanje en/of Portugal worden afzonderlijk gefactureerd en komen bij de abonnementskosten voor Frankrijk.

en


Standaard € 2,50 per gebruikte maand en per badge. Uitsluitend gedurende de maanden waarin de badge in Italië wordt gebruikt. De gebruikskosten in Italië worden afzonderlijk gefactureerd en komen bij
Onbeperkt jaarabonnement voor de betaalbadge in Spanje, Portugal en Italië, met elektronische factuur € 10 per jaar en per badge. De gebruikskosten in Spanje, Portugal en Italië worden afzonderlijk gefactureerd en komen bij de abonnementskosten voor Frankrijk. Het eerste jaar wordt pro rata de begindatum van het contract gefactureerd.
ANDERE TARIEVEN
Kosten voor inwerkingstelling en activering €10,00 / badge Frankrijk-Spanje-Portugal
€14,00 / badge Frankrijk-Spanje-Portugal-Italië
Deelname in de verpakkings- en verzendkosten in Europees Frankrijk €6,00 / badge
Deelname in de verpakkings- en verzendkosten in het buitenland €10,00 / badge
Extra houder €2,00
Deelname in de verpakkings- en verzendkosten van een extra houder €6,00 ; / verzending in Frankrijk. Elke zending kan maximaal 4 houders omvatten.
Badge verloren, beschadigd, gestolen, niet teruggestuurd 30,00 €
Duplicaat van factuur op papier €4,00 / maand aangevraagd
Verzoek om gedetailleerd overzicht €4,00 / badge / maand aangevraagd
Boete voor laattijdige betaling voor de handelaars: 3 keer de wettelijke rente voor particulieren: eenvoudige wettelijke rente
Vaste onkosten voor invordering voor pro's **€40,00
Kosten voor beroep aantekenen op initiatief van Bip&Go €11,00
Dwangsom per dag €2,00 per niet geretourneerde badge
Contractuele boete clausule 18% van de resterende bedragen
Vervanging van de t-badge voor technische storingen Gratis
Vervanging van een t-badge behalve technische storingen of om persoonlijke redenen €12,00
Vervanging van een badge in werkende staat voor het nieuwe compatibele model voor uitbreiding Spanje-Portugal €12,00
Vervanging van een badge in werkende staat voor het nieuwe compatibele model voor uitbreiding Europa €16,00

* Schaal van de algemene contractvoorwaarden Liber-t. tarieven op 01 oktober 2021. Alle tarieven en schalen kunnen worden herzien, volgens artikel XIV van de algemene voorwaarden van dit contract. Btw 20%. De btw op uitgaven buiten Frankrijk kan niet terugbetaald worden..

** niet btw-plichtig