Privacybeleid

Wettelijke vermeldingen website Bip&Go

Het onderhavige Vertrouwelijkheidsbeleid en de Algemene verkoopvoorwaarden bepalen de manier waarop Bip&Go de Gegevens van persoonlijke aard van de Klant verwerkt, overeenkomstig de wet nr. °78-17 van 6 januari 1978 ‘Informatie en vrijheden’ en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 679/2016 van 27 april 2016 (‘ AVG ’) en elke nationale transpositietekst (samen de ‘ Toepasselijke regelgeving ’).

1. Algemene vermeldingen en de identiteit van de verantwoordelijke voor verwerking

De website is eigendom van Bip&Go SAS met een kapitaal van 1.000 euro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd 30 boulevard Gallieni, F-92130 Issy les Moulineaux (RCS NANTERRE B 750 535 288). De hoofdredacteur is de heer Arnaud QUEMARD, vertegenwoordiger van SANEF, voorzitter van Bip&Go. De site wordt gehost door de Franse servers van de onderneming OVH, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd 2 Rue Kellermann F-59100 Roubaix. Alle gegevens waartoe u toegang hebt, worden ter informatie verstrekt en kunnen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

Uit hoofde van dit Vertrouwelijkheidsbeleid en de hieronder beschreven verwerkingsdoeleinden wordt Bip&Go als verantwoordelijke voor verwerking beschouwd.

2. Intellectueel eigendom

De diensten, de site en zijn content, waaronder maar zonder beperkt te zijn tot de grafische, visuele, fotografische, tekstuele en geluidselementen, de architectuur van de site en de gegevensbanken waaruit deze bestaat (de ‘Bip&Go-content’) zijn exclusief eigendom van Bip&Go of hun respectieve eigenaren. Extractie, reproductie, gebruik en bewaren van (een gedeelte van) de Bip&Go-content zijn verboden zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Bip&Go. Aangezien Bip&Go niet alle informatiebronnen controleert waartoe zij toegang geeft en rekening houdend met de complexiteit van informatieverwerking, kan Bip&Go de volledigheid of de juistheid van de informatie in de Bip&Go-content niet garanderen en/of niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of lacumes in de weergegeven gegevens. Het maken van een hyperlink www.bipandgo.com is onderworpen aan voorafgaande schriftelijke toestemming van Bip&Go. Bip&Go kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor informatie die verspreid wordt op sites waar door links naar wordt verwezen. Deze site respecteert het auteursrecht. Alle auteursrechten van de beschermde, op deze site weergegeven en aangegeven werken zijn voorbehouden. Elk gebruik van werken anders dan individuele reproductie en raadpleging voor privégebruik zijn verboden, behalve met toestemming.

3. Definities

In het kader van dit Vertrouwelijkheidsbeleid hebben de hierna vermelde woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:

« Klant »: geeft elke persoon aan die een abonnement heeft op de door Bip&Go aangeboden diensten via onder andere een inschrijvingsproces.

« Cookie »: geeft kleine tekstbestanden aan die door de uitgever van de bezochte site op de harde schijf van de verbindingsterminal worden geplaatst (computer, smartphone , tablet ...), of elke gelijksoortige traceringstechnologie. Hierdoor kan een klant worden geïdentificeerd tijdens zijn verbinding en kan de verbinding onthouden worden, onder andere.

« Gegevens » : zijn gegevens van persoonlijke aard die verwerkt worden in het kader van dit Vertrouwelijkheidsbeleid.

« Gegevens van persoonlijke aard » : zijn gegevens van persoonlijke aard zoals bepaald in artikel 4 (1) van de AVG.

« Algemene Verordening Gegevensbescherming » of ‘AVG’: geeft de Verordening (EU) 2016/679 aan van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Gegevens van persoonlijke aard en de vrije circulatie van deze gegevens, en herroept de richtlijn 95/46/CE.

« Diensten » : geeft de diensten aan die op de site, in de apps van het merk Bip&Go en op elke andere site, in apps, in communicatie en bijbehorende diensten van Bip&Go worden aangeboden, waaronder de diensten die buiten de website worden verleend (inschrijving in verkoopkantoren), met uitzondering van de diensten die nadrukkelijk verleend worden in het kader van een ander vertrouwelijkheidsbeleid.

« Site »: de website van Bip&Go toegankelijk op het adres www.bipandgo.com of via elk ander adres dat dit adres vervangt of via een verwijzende URL, en alle pagina’s en rubrieken waaruit deze bestaat.

« Onderaannemer » : de natuurlijke of rechtspersoon, de openbare autoriteit, de afdeling of een ander orgaan dat Gegevens van persoonlijke aard verwerkt voor rekening en volgens de instructies van Bip&Go overeenkomstig artikel 4 (8) van de AVG.

« Verwerking/verwerken » : geeft een van de operaties aan die bedoeld worden in artikel 4 (2) van de AVG, die op de Gegevens van persoonlijke aard worden uitgevoerd in het kader van de uitvoering van dit Vertrouwelijkheidsbeleid.

« Overtreding van gegevens van persoonlijke aard » : zijn veiligheidsovertredingen zoals bedoeld in artikel 4 (12) van de AVG.

« Bezoeker »: is de bezoeker die de Site alleen opent en geen Klant is.

Elke wijziging van de betekenis van een in dit artikel 3 vermelde definitie voortkomend uit een wijziging van de Toepasselijke regelgeving zal automatisch van toepassing zijn vanaf de ingangsdatum of de toepassingsdatum van de betreffende wijziging in de nationale wetgeving van de Europese lidstaat waar Bip&Go gevestigd is of de Europese lidstaat waar de Verwerking wordt uitgevoerd in het kader van de uitvoering van dit Vertrouwelijkheidsbeleid.

4. Verzamelde gegevens en bijbehorende doeleinden

4.1 Door de Klant verstrekte gegevens

4.1.1 Tijdens de inschrijving

Bip&Go zal Gegevens van persoonlijke aard kunnen verzamelen en Verwerken om de Diensten te kunnen leveren en haar relatie met haar Klanten te beheren.

Om toegang te krijgen tot de Diensten van Bip&Go moet de Klant een account aanmaken door een inschrijvingsformulier in te vullen. Hiertoe moet de klant informatie verstrekken over zijn aanhef, naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer en postadres, betaalwijzen, en informatie over zijn voertuig. De Klant kan ook zijn beroepssituatie moeten vermelden.

Er moet worden opgemerkt dat het wachtwoord strikt persoonlijk is. Dit wordt beveiligd door een eenzijdig scheidingsproces en kan dus noch worden verspreid noch worden opgehaald door Bip&Go. De Klant blijft echter verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en het gebruik van zijn account. Het wordt aanbevolen om het wachtwoord aan niemand door te geven en de sessie stelselmatig te sluiten voordat de browser wordt gesloten. Elk gebruik van de Diensten, toegang en surfen op de site, aanmelding of overdracht van gegevens via de account met de gebruikersgegevens wordt beschouwd als door de Klant onder zijn exclusieve aansprakelijkheid uitgevoerd.

Bip&Go kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een of meerdere gebruikersgegevens (gebruikersnaam of wachtwoord) of, zonder voorafgaand schriftelijk en aangetekend aan Bip&Go gericht bezwaar, voor de schadelijke gevolgen van het gebruik van de account door een onbevoegde. In geval van verlies of diefstal van een gebruikersgegeven zal de Klant de door Bip&Go opgestelde procedure gebruiken om zijn gebruikersgegevens op te halen en/of zijn wachtwoord te veranderen.

Bip&Go heeft geen enkele controle over de waarheid van de door de Klant verstrekte gegevens voor het aanmaken van een Account. Dientengevolge kan Bip&Go niet aansprakelijk worden gehouden voor een valse verklaring of identiteitsmisbruik. De Klant verplicht zich om Bip&Go juiste informatie te verstrekken en deze van tijd tot tijd aan te passen aan eventuele wijzigingen.

4.1.2 Communicatie, marketingcampagnes en informatiecampagnes

De Gegevens van persoonlijke aard worden gebruikt voor de verzending van algemene informatie aan de Klanten, met name per sms of e-mail, of aan personen die hun toestemming hebben gegeven waar deze vereist is.

Bovendien stellen de Gegevens van persoonlijke aard ons in staat om elke Klant aan zijn behoeften aangepaste Diensten aan de bieden. De personalisering van Diensten kan het verstrekken van Gegevens van persoonlijke aard vereisen die betrekking hebben op de gezinssituatie, de leefgewoontes en de gebruiksgewoontes op de tolwegen.

4.1.3 Beheer van de klantrelatie

Wanneer de Klant contact zoekt met het Klantrelatiecentrum verzamelt het centrum Gegevens van persoonlijke aard die noodzakelijk zijn voor een diagnose, het oplossen van eventuele door de Klant ervaren incidenten of het beantwoorden van vragen van de Klant.

4.1.4 Verbetering van de producten en diensten

De Gegevens van persoonlijke aard worden ook door Bip&Go gebruikt voor de ontwikkeling en verbetering van haar producten en Diensten, om steeds beter te presteren en haar klanten zo goed mogelijk tevreden te stellen. Bip&Go verzekert zo dus zowel het onderhoud van haar producten en Diensten maar ook de voortdurende verbetering hiervan om te blijven innoveren en competitief te blijven.

4.2 Automatisch verzamelde Gegevens van persoonlijke aard

Sommige Gegevens van persoonlijke aard kunnen automatisch verzameld worden, zoals de Gegevens die met behulp van Cookies verzameld worden wanneer de Klant of Bezoeker de Site gebruikt of raadpleegt of contact heeft met Bip&Go. Worden voornamelijk op deze manier verzameld Gegevens die verband houden met het type apparaat dat de Klant of Bezoeker gebruikt om de site te openen, zijn IP-adres, het soort browser en eventuele interactie met content van de Site.

4.3 Oplossen van geschillen en strijd tegen niet betaling

De Gegevens van persoonlijke aard worden ook gebruikt in het kader van het oplossen van geschillen en de strijd tegen niet betaling, door het samenstellen van een lijst met uitgesloten Klanten.

4.4 Verplichte verspreiding

De Gegevens van persoonlijke aard van Klanten of Bezoekers kunnen in de volgende gevallen verspreid worden, binnen de grenzen van de Toepasselijke regelgeving:

- om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een aanzegging of een andere juridische maatregel in het kader van een onderzoek in verband met bewezen of vermoede illegale activiteiten, het verhinderen van dergelijke activiteiten of het nemen van maatregelen hiertegen;
- in geval van overtreding van een contractuele verplichting van de Klant ten aanzien van Bip&Go;
- om de rechten, het eigendom en de veiligheid van Bip&Go te garanderen;
- om de rechten en de veiligheid van haar Klanten te garanderen.

4.5 Automatische Verwerking van de Gegevens van persoonlijke aard

Om de in artikel 4.1.2 (personalisering van de Diensten) en 4.3 (strijd tegen niet betaling) beschreven verwerkingsdoeleinden te bereiken, kan Bip&Go automatische beslissingen nemen op basis van de Verwerking van de Gegevens van persoonlijke aard van de Klanten. Dit omvat beslissingen die automatisch door Bip&Go genomen worden op basis van de door de Klant verstrekte Gegevens, om de Klant aangepaste producten of Diensten te kunnen aanbieden, of om Bip&Go in staat te stellen te strijden tegen niet betaling.

In het kader van het persoonlijke Dienstenaanbod wordt het automatisch nemen van beslissingen als een voordeel beschouwd dat de Klanten de beste keuze aan Diensten biedt, aangepast aan de door de Klanten verstrekte informatie.

Met betrekking tot dit type Verwerking worden de Klanten geïnformeerd dat ze de mogelijkheid hebben om contact op te nemen met Bip&Go via de contactgegevens in artikel 14.1 om:

- om de interventie van een fysieke persoon binnen Bip&Go te verzoeken voor elke beslissing die genomen zou worden op basis van zijn Gegevens van persoonlijke aard;
- zijn gezichtspunt uit te drukken;
- uitleg te vragen over de automatische beslissing en
- de genomen automatische beslissing te betwisten.

5. Opslag van Gegevens van persoonlijke aard

Gegevens van persoonlijk aard kunnen door Bip&Go, de ondernemingen van de SANEF-groep en de dienstverleners van Bip&Go in of buiten de Europese economische ruimte verwerkt worden, volgens de beschermingsregels die voldoen aan de Europese regelgeving en de normen die zijn bepaald in de AVG.

6. Bewaarperiode van Gegevens van persoonlijke aard

De Gegevens van persoonlijke aard van de Klanten worden gedurende 3 jaar na het laatste contact met de Klant bewaard, en worden vervolgens 7 jaar lang opgeslagen met beperkte toegang.

De Gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot potentiële klanten worden uiterlijk 1 jaar na het laatste contact vernietigd of wanneer deze niet hebben geantwoord op twee achtereenvolgende verzoeken. Wanneer iemand gebruikt maakt van zijn recht op bezwaar tegen het ontvangen van reclame, worden de gegevens die nodig zijn om zijn recht op bezwaar uit te oefenen tot uiterlijk 3 jaar na de datum van de uitoefening van dit recht bewaard, en uitsluitend voor het beheer van dit recht op bezwaar.

De Gegevens met betrekking tot betaalwijzen worden direct na de uitvoering van de transactie vernietigd. In het geval van betaling per bankpas worden ze bewaard als bewijsmateriaal in geval van een eventuele betwisting van de transactie, in tussenarchieven, gedurende maximaal 13 tot 15 maanden vanaf de betreffende transactiedatum. Deze gegevens kunnen langer bewaard worden onder voorbehoud van het verkrijgen van nadrukkelijke toestemming van de Klant. Deze toestemming wordt verzameld door middel van een selectievakje en kan te allen tijde worden ingetrokken.

7. Ontvangers van Gegevens van persoonlijke aard

Buiten Verwerking door SANEF, ABERTIS of de onderaannemers die door Bip&Go worden ingeschakeld voor het bereiken van de Verwerkingsdoeleinden beschreven in artikel 4, zijn de Gegevens van persoonlijke aard uitsluitend toegankelijk voor de interne afdelingen van Bip&Go, waaronder marketing, klantrelaties en audits, binnen de grenzen van de aan elke van de respectieve medewerkers toegewezen bevoegdheden.

De Gegevens van persoonlijke aard worden aan Bip&Drive overgedragen voor abonnementen op de ‘Uitbreiding Spanje’.

8. Delen van Gegevens van persoonlijke aard met bevoegde derden

De Gegevens van persoonlijke aard kunnen ook worden overgedragen aan de competente openbare autoriteiten in het geval van betwisting van een overtreding, aan gerechtelijke ambtenaren, aan ministeriële ambtenaren en organismen die belast zijn met de inning van schulden.

9. Onderaannemers

Bip&Go doet een beroep op Onderaannemers voor het uitvoeren van bepaalde diensten als Verwerking van banktransacties, uitgeven van facturen en verzenden van mailings of correspondentie met Klanten. De Onderaannemers en hun personeel hebben vertrouwelijkheid- en beveiligingsverplichtingen in het kader van de Verwerking van de Gegevens van persoonlijke aard van de Klanten. De Onderaannemers hebben zich ook verplicht tot het nemen van de benodigde technische, organisatorische en structurele maatregelen om elke overtreding van Gegevens van persoonlijke aard te voorkomen, waaronder

- onbedoelde of niet door Bip&Go toegestane vernietiging, beschadiging, wijziging of verlies van Gegevens van persoonlijke aard,
- onbedoelde of niet door Bip&Go toegestane verspreiding van Gegevens van persoonlijke aard aan/door derden en/of
- Gegevensverwerking, onafhankelijk van de reden of de vorm, die illegaal is, niet toegestaan is door Bip&Go of niet is voorzien in het contract. De beveiligingsmaatregelen van de Onderaannemers voldoen aan de Toepasselijke regelgeving.

10. Gebruik van Cookies en gelijksoortige technologieën

De klant en de Bezoekers van de Site worden via een informatiebalk geïnformeerd dat Cookies automatisch op hun browser kunnen worden geïnstalleerd tijdens hun bezoek aan de Site. Door deze informatiebalk te accepteren, accepteert de Klant of de Bezoeker het gebruik van Cookies voor de hieronder beschreven doeleinden.

10.1 Noodzakelijke en Functionele cookies

Noodzakelijke cookies zorgen voor een correcte werking van de Site wanneer de Klant of de Bezoeker deze gebruikt. Ze maken het onder andere mogelijk om de handelingen van de Klant te verbinden indien dit nodig is om zich aan te melden bij een identificatiedienst (SessionID) of een mediaspeler te laten functioneren (audio of video) die overeenkomt met door de Klant of de Bezoeker gevraagde content (flash cookies). Ze worden ook gebruikt om bij te dragen aan de veiligheid van de door de Klant of de Bezoeker gevraagde dienst.

Deze Cookies maken het mogelijk het bezoek van de Klant aan de Site te onthouden tijdens een sessie, maar ook zijn voorkeuren te onthouden die nodig zijn voor het leveren van de Service om zijn ervaring op de Site te verbeteren en de functies te personaliseren. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om de gesproken taal te registreren. Er moet worden vermeld dat deze cookies de verplaatsingen van de Klant of Bezoekers op andere sites niet kunnen traceren.

10.2 Prestatiecookies

Deze analytische Cookies stellen Bip&Go in staat om de ergonomie van de site te verbeteren door de route van de Bezoekers op onze site te analyseren. De resultaten van deze analyses worden anoniem en uitsluitend voor statistische doeleinden Verwerkt.

10.3 Reclamecookies

Reclamecookies maken het mogelijk de het surfgedrag van de Klant te leren kennen en zo zijn internetbezoek te personaliseren door hem aangepaste content aan te bieden. Deze Cookies zijn nuttig voor Bip&Go om de prestatie van de reclamemiddelen te meten en de klant Gerichte reclame te bieden.

10.4 Lijst van op de Site aanwezige Cookies

serverid Om de prestatie bij aanmelding te verbeteren Aard van de cookie Uitgever van de cookie

__Host-rt

__Host-at

__Host-login-state-*

Sessiecookie met een lange levensduur

Sessiecookie met een korte levensduur

Cookie dat gebruikt wordt tijdens de loginprocedure op de abonneeruimte

Noodzakelijke cookies

Bip&Go

page-aide-filter-selection

Deze cookie wordt gebruikt om de FAQ-artikelen te filteren

Noodzakelijke cookies

Bip&Go

page-aide-click-count

Deze cookie telt de klikken van de gebruikers van de FAQ

Noodzakelijke cookies

Bip&Go

is-external-vp

vp-member_id

vp-product_id

Deze cookies worden gebruikt bij aankomst van een klant vanaf VeePee zodat hij zich met zijn promotiecode kan inschrijven

Noodzakelijke cookies

Bip&Go

__utm*

__ga

__gid

__gtm_cookie_loading

Deze cookies registreren gebruiksinformatie voor statistische analyse

Prestatiecookie

Google Analytics

test_cookie pref

gtm_cookie_consent

Deze cookies worden overgedragen voor analyse van de reclameprestatie

Reclamecookie

Google Doubleclick

Overeenkomstig de Toepasselijke regelgeving en de aanbevelingen van de Commission Nationale Informatique et Libertés (‘ CNIL ’) heeft Bip&Go een maximale geldigheidsperiode vastgesteld van 13 maanden na het laatste contact van de Klant of Bezoeker met dit Cookie. Na afloop van deze periode zal Bip&Go opnieuw toestemming moeten vragen aan de Klant of Bezoeker voor het gebruik van Cookies.

10.5 Cookies verwijderen

De Klant of de Bezoeker begrijpt dat Cookies het surfcomfort op de Site verbeteren en onmisbaar zijn om toegang te krijgen tot bepaalde beveiligde pagina’s. Door te besluiten alle Cookies te blokkeren met behulp van zijn browser, zal de Klant uitsluitend nog toegang hebben tot het openbare gedeelte van de Site en niet meer tot zijn account.

Het blijft echter mogelijk om zich te verzetten tegen het installeren van statistische Cookies of Cookies ter verbetering van de reclame die hem wordt geboden door de juiste instellingen van de browser met betrekking tot cookies te gebruiken, privé te surfen of de instelling ‘Do not track’ in de browser (DNT, dat wil zeggen Niet volgen’) te gebruiken.

Verzet tegen reclamecookies verhindert het aanbieden van reclame niet. Deze zal willekeurig toch weergegeven worden, zonder rekening te houden met de vermelde of afgeleide interessegebieden van de Klant of de Bezoeker.

Volgens de browser heeft de Klant of de Bezoeker de volgende opties: Cookies van elke herkomst of een specifieke herkomst accepteren of weigeren of de weergave van een bericht programmeren dat de toestemming van de Klant of Bezoeker vraagt voor elke installatie van een Cookie op de terminal.

Als de Klant of Bezoeker alle Cookies wil verwijderen of blokkeren, kan hij dit eerst doen tijdens zijn eerste bezoek aan de Site door het selectievakje overeenkomstig met de Cookies die hij wil verwijderen of blokkeren, niet te selecteren.

Hij kan het ook doen door te klikken op Cookies-instellingen, door de instellingen van zijn browser te wijzigen of door de online helpfunctie van zijn browser te raadplegen (Internet Explorer, Mozilla, Chrome ...).

Voor Microsoft Internet Explorer:
Extra - Internetopties - Privacy
Stel in naar behoefte

Voor Chrome:
Instellingen (achter het pictogram ‘Extra’ rechts bovenaan)
De geavanceerde instellingen weergeven
Privacy - Content-instellingen
Stel in naar behoefte

Voor Firefox:
Extra - Opties - Tabblad ‘Privacy’
Stel in naar behoefte

Voor een betere kennis en beheersing van Cookies van elke herkomst en niet alleen van deze Site, wordt de Klant of Bezoeker uitgenodigd om de site Youronlinechoices van het Interactive Advertising Bureau France (IAB) te raadplegen om te weten welke ondernemingen op dit platform zijn ingeschreven en de mogelijkheid bieden om de Cookies die door deze ondernemingen gebruikt worden, te accepteren of te weigeren of de Cookies van deze ondernemingen te accepteren om de reclame die op de terminal zou kunnen worden weergegeven aan te passen aan de gebruiksinformatie http://www.youronlinechoices.com/be-fr/controler-ses-cookies

11. Beveiliging

De Klant wordt geïnformeerd over het feit dat Bip&Go de benodigde en redelijke technische en organisatorische maatregelen neemt om de veiligheid van Gegevens van persoonlijke aard te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, verspreiding, misbruik en verlies.

Als voorbeeld: Bip&Go heeft informatiesystemen met beperkte toegang geïnstalleerd in beschermde ruimtes, evenals een codering door middel van het HTTPS-protocol tijdens de overdracht van Gegevens van persoonlijke aard via internet.

12. Newsletters, marketingcorrespondentie

De Klant kan zich verzetten tegen de verzending van newsletters en berichten van marketingaard in verband met de Diensten die door Bip&Go worden aangeboden. De Klant kan newsletters en berichten van marketingaard ontvangen van partners van Bip&Go, op voorwaarde dat hij zijn toestemming heeft gegeven.

Iedereen buiten Klanten, ook een Bezoeker, kan newsletters en berichten van marketingaard ontvangen op voorwaarde dat hij hiervoor toestemming heeft gegeven.

De Klant of iedere andere persoon, ook een Bezoeker, kan er te allen tijde voor kiezen om geen newsletters of berichten van marketingaard van Bip&Go of haar partners te ontvangen door te klikken op ‘Uitschrijven’ in een willekeurige mail van Bip&Go of door contact op te nemen met Bip&Go via de contactgegevens aangegeven in artikel 14.1.

13. Updaten van ons vertrouwelijkheidsbeleid

Dit Vertrouwelijkheidsbeleid kan worden bijgewerkt, onder andere na verschillende wetgevende en regelgevende ontwikkelingen. Hiertoe zal de Klant de bijwerking rechtstreeks op de interne Site raadplegen of zal per e-mail geïnformeerd worden indien dit nodig is.

14. Recht op toegang, wijziging, verwijdering van uw Gegevens van persoonlijke aard

14.1 Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen

Overeenkomstig de Toepasselijke regelgeving is de Verwerking van Gegevens van persoonlijke aard die via deze Site worden uitgevoerd, onderworpen aan de vereiste interne documentatie. De groep SANEF heeft een Afgevaardigde gegevensbescherming (‘PDO’) aangewezen. De Klant of Bezoeker kan zijn recht op toegang, correctie of bezwaar en zijn recht op verwijdering volgens de voorwaarden bepaald in de Toepasselijke regelgeving, uitoefenen via de DPO van de Groupe Sanef, 30 boulevard Gallieni, F-92130 Issy-les-Moulineaux of via het volgende e-mailadres: donneespersonnelles@bipandgo.com.

Hij kan ook een aanvraag of verzoek met betrekking tot de Verwerking van zijn Gegevens van persoonlijke aard aan dit contactadres sturen.

Indien hij zijn recht op bezwaar uitoefent, zal Bip&Go elke Verwerking van zijn Gegevens van persoonlijke aard staken, behalve in het geval van legitieme en belangrijke redenen, of om de constatering, de uitoefening of de verdediging van zijn rechten te verzorgen in overeenstemming met de Toepasselijke regelgeving. In voorkomende gevallen zal Bip&Go de Klant of de bezoeker informeren over de redenen waarom aan de rechten die hij uitoefent niet of gedeeltelijk niet kan worden voldaan.

De recht op verwijdering van Gegevens van persoonlijke aard is van toepassing onder voorbehoud van noodzaken die Bip&Go kan rechtvaardigen om deze Gegevens van persoonlijke aard te bewaren, met name in verband met haar wettelijke verplichtingen.

De Klant beschikt ook over een recht op overdraagbaarheid van bepaalde Gegevens van persoonlijke aard. Hij kan een digitale kopie in leesbare en bruikbare vorm van zijn in Bip&Go verwerkte Gegevens in het kader van zijn contractuele relatie met Bip&Go voor het leveren van producten en Diensten aanvragen, waaronder:

- de Gegevens die Bip&Go geproduceerd kan hebben voor eigen doeleinden of om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, met name fiscaal, boekhoudkundig of sociaal;
- de informatie in verband met het overzicht van de abonnementen, de betaalde of betaalbare bedragen en alle informatie die Bip&Go gegenereerd kan hebben in het kader van legitieme belangen met betrekking tot het begrip van de interessegebieden van de Klanten, Bezoekers of potentiële klanten.

De Klant kan ook richtlijnen opstellen met betrekking tot het gebruik van zijn Gegevens van persoonlijke aard na zijn dood.

Indien de Klant of de Gebruiker van mening is dat zijn rechten ‘informatie en vrijheden’ niet gerespecteerd worden, kan hij nadat hij hierover contact heeft opgenomen met Bip&Go eventueel een klacht indienen bij de CNIL.

14.2 Modaliteiten voor het uitoefenen van deze rechten

Om toegang te krijgen tot de hem betreffende Gegevens, moet de Klant of Bezoeker zijn identiteit bewijzen aan de DPO via de hierboven bedoelde contactgegevens (artikel 14.1 van dit Vertrouwelijkheidsbeleid), overeenkomstig de Toepasselijke regelgeving.

De Klant kan een persoon van zijn keuze machtigen om zijn recht op toegang uit te oefenen. De gevolmachtigde moet in dit geval een schrijven overleggen dat het onderwerp van zijn machtiging beschrijft, te weten het uitoefenen van het recht op toegang, de identiteit van de opdrachtgever en zijn eigen identiteit.

Voorbeeld: de aanvrager kan informatie krijgen met betrekking tot de herkomst van zijn gegevens en hier een kopie van vragen.

De DPO heeft vervolgens een maand om aan zijn verzoek te voldoen. Deze periode kan echter met twee maanden verlengd worden, afhankelijk van de complexiteit en het aantal aanvragen. Bij verlenging moet de aanvrager hierover binnen een maand na ontvangst van de aanvraag worden geïnformeerd.

14.3 Weigering van antwoord

De DPO is niet verplicht om aanvragen voor uitoefening van rechten te beantwoorden indien:

  • deze duidelijk ongerechtvaardigd zijn, door hun aantal, hun herhaalde of stelselmatige aard.
  • de Gegevens niet bewaard zijn; in dit geval is toegang onmogelijk.